Bài phát biểu tại buổi bế mạc hội nghị rút kinh nghiệm về vấn đề tác chiến ở lào, ngày 21-9-1965

*

TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH THAM MƯU, GIÚP VIỆC TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI Tin tức sự kiện Tin Trong Tỉnh Hệ thống văn bản Văn bản của Tỉnh uỷ VĂN KIỆN-TƯ LIỆU VĂN KIỆN ĐẠI HỘI Đất nước – Con người
Xem với cỡ chữ

*
*

Tương phản

*

PHÁT BIỂU BẾ MẠC

Tại tọa đàm “Tự hào 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Quảng Ngãi”*

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí!

Sau hơn 02 giờ phát biểu tham luận, thảo luận với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, chân tình, Tọa đàm “Tự hào 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Quảng Ngãi” đã hoàn thành tốt nội dung, yêu cầu và đề ra.

Bạn đang xem: Bài phát biểu tại buổi bế mạc hội nghị rút kinh nghiệm về vấn đề tác chiến ở lào, ngày 21-9-1965

Tọa đàm đã nghe ý phát biểu đề dẫn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và 3 báo cáo tham luận của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh, cùng các ý kiến phát biểu của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Các phát biểu đã tập trung làm rõ những nội dung chính: Quá trình xây dựng và phát triển Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi qua 90 năm; Những nét riêng, độc đáo của quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ Quảng Ngãi; Những bài học kinh nghiệm trong 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi; Sự kế thừa, phát huy những truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay, quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh.

*

Đồng chíBùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc

Các tham luận và ý kiến phát biểu đã cho thấy:

Một là, quê hương Quảng Ngãi là cái nôi hun đúc nên tâm hồn, bản lĩnh và khí phách yêu nước của nhiều thế hệ người con Quảng Ngãi trong cuộc đấu tranh chống áp bức xã hội và chống giặc ngoại xâm để bảo vệ Tổ quốc qua các giai đoạn lịch sử. Nhất là từ tháng 3/1930, sau khi Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi ra đời và nắm quyền lãnh đạo cách mạng, trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, nhân dân toàn tỉnh tự hào luôn là một trong những Đảng bộ, địa phương đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Hai là, Tọa đàm cũng thống nhất đánh giá một trong những yếu tố làm nên những thắng lợi to lớn của tỉnh nhà chính là sự sáng tạo, độc đáo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi từ khi thành lập cũng như trong quá trình lãnh đạo cách mạng toàn tỉnh cho đến nay. Nét độc đáo, sáng tạo đó được thể hiện ngay từ quá trình thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên, và càng được thể hiện rõ nét trong quá trình lãnh đạo cách mạng tỉnh nhà đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, cũng như trong việc vận dụng những chỉ đạo của Trung ương vào tình hình thực tế của địa phương, trong thời chiến cũng như trong thời bình. Thực tiễn 90 năm thành lập và phát triển của Đảng bộ tỉnh đã chứng minh rằng cách mạng là sáng tạo. Giai đoạn lịch sử nào Đảng bộ tỉnh chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt chủ trương, chính sách của Đảng phù hợp với thực tiễn địa phương thì cách mạng tỉnh nhà sẽ giành được những thắng lợi quan trọng. Sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh cũng chính là nền tảng vững chắc, là một trong những nhân tố hàng đầu góp phần thực hiện thành công các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, hướng đến tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Có thể bạn quan tâm:  Cách chơi dj trên máy tính

Ba là, trải qua 90 năm đấu tranh đầy hy sinh, gian khổ, từ những hoạt động thực tiễn của phong trào cách mạng địa phương, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục vận dụng trong các giai đoạn cách mạng tiếp theo, đó là:

– Kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

– Nắm vững và vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp mình, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn và không ngừng nâng cao tầm tư tưởng và trí tuệ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đổi mới công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ luật Đảng; không ngừng đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chăm lo xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.

– Gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, huy động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thứ tư là, nhằm phát huy truyền thống anh hùng cách mạng trong sự nhiệp xây dựng và bảo vệ quê hương trong giai đoạn hiện nay, quyết tâm thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà, để tỉnh Quảng Ngãi ngày càng văn minh, giàu mạnh, Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh cần tăng cường tinh thần đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh công nghiệp hóa, xây dựng đô thị thông minh theo hướng hiện đại.

Có thể bạn quan tâm:  Sony cmt

Xem thêm: Cách Làm Mứt Dừa Non Tươi Ngon, Cách Làm Mứt Dừa Dẻo Ngọt Đơn Giản Trong Dịp Tết

Tăng cường đầu tư hơn nữa cho sự nghiệp văn hóa, giáo dục vàđào tạo, khoa học công nghệ, thể dục thể thao, y tế; phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội nhằm tạo môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư cho sự phát triển của tỉnh. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết không để xảy ra tệ chạy chức, chạy chỗ, chạy quy hoạch, bố trí, đề bạt cán bộ vì thân quen, gia đình, dòng họ, cục bộ địa phương và các tiêu cực khác trong công tác cán bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái,“tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”trong cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp. Tăng cường công tác dân vận và hiệu quả của các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

Một khi toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi một lòng, một dạ, đồng lòng, hợp sức thì không có khó khăn nào không thể vượt qua. Công cuộc xây dựng quê hương Quảng Ngãi giàu mạnh, văn minh, hiện đại, sánh vai với các tỉnh bạn trong khu vực và cả nước nhất định sẽ giành được thắng lợi.

Năm là, thực tiễn trong những năm gần đây, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy và chính quyền các cấp có nhiều đổi mới. Các cấp ủy đảng đã bám sát chủ trương của Trung ương, các kết luận, nghị quyết của Tỉnh ủy và chủ đề của năm để ban hành chương trình, kế hoạch, phân công từng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp đều coi trọng từ khâu nghiên cứu thực tiễn, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp trên, lắng nghe ý kiến của các địa phương, đơn vị; ý kiến của các cơ quan tham mưu, dành thời gian thảo luận kỹ; phát huy dân chủ, khuyến khích sáng tạo trong thảo luận và quyết định; kiên định, quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Có thể bạn quan tâm:  Tại sao không chạy được liên minh huyền thoại

Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Tọa đàm hơn nay có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng và tọa đàm cũng là dịp chúng ta tưởng nhớ chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập, giáo dục, rèn luyện, lãnh đạo Đảng ta, cũng như công lao của các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương của các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng là những gương mặt sáng ngời, kích thích tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Thay mặt các đồng chí chủ trì, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, toàn thể các đại biểu đã dành thời gian về dự và dành cho Tọa đàm và tổng kết Cuộc thi viết “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 1930 – 2020” nhiều tình cảm. Các ý kiến phát biểu của các đồng chí sẽ là những kinh nghiệm hết sức quý báu, tâm huyết để động viên Đảng bộ tỉnh ngày càng vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ đề ra.

Kính thưa các đồng chí!

Trải qua chặng đường 35 năm đổi mới, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta, tỉnh ta chưa bao giờ có cơ đồ như ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng ta không thể tự mãn, chủ quan, công cuộc đổi mới đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, nguy cơ tụt hậu vẫn còn, đòi hỏi Đảng phải vững vàng, bản lĩnh, tiếp tục nâng cao tầm trí tuệ để lãnh đạo giải quyết những khó khăn mới đang đặt ra, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tôi xin tuyên bố bế mạc tọa đàm “Tự hào 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Quảng Ngãi”.

Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh cùng toàn thể các đồng chí một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *