Bài tập chương nito photpho trong đề thi đại học

Cho 100 ml dung dịch KOH 1,5M vào 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được hỗn hợp gồm các chất làA. KH2PO4 và K3PO4. B. KH2PO4 và K2HPO4.C. KH2PO4 và H3PO4. D. K3PO4 và KOH.Câu 2. (ĐH – KB – 2009) Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất?

Bạn đang xem: Bài tập chương nito photpho trong đề thi đại học

Bài tập chương Nitơ – Photpho trong đề thi ĐHCâu 1. (ĐH-KB–2009) Cho 100 ml dung dịch KOH 1,5M vào 200 ml dung dịch H 3PO40,5M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được hỗn hợp gồm các chất làA. KH2PO4 và K3PO4. B. KH2PO4 và K2HPO4.C. KH2PO4 và H3PO4. D. K3PO4 và KOH.Câu 2. (ĐH – KB – 2009) Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất?A. KCl. B. NH4NO3. C. NaNO3. D. K2CO3.Câu 3. (ĐH – KB – 2007) Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H 2SO4 loãng vàNaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng làA. chất xúc tác. B. chất oxi hoá. C. môi trường. D. chất khử.Câu 4. (ĐH – KB – 2007) Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO3 từA. NaNO2 và H2SO4 đặc. B. NaNO3 và H2SO4 đặc. D. NaNO3 và HCl đặc.C. NH3 và O2.Câu 5. (ĐH – KB – 2008) Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH. Dungdịch thu được có các chất:A. H3PO4, KH2PO4. B. K3PO4, KOH. C. K3PO4, K2HPO4. D. K2HPO4, KH2PO4.Câu 6. (ĐH – KB – 2008) Thành phần chính của quặng photphorit làA. Ca(H2PO4)2. B. Ca3(PO4)2. C. NH4H2PO4. D. CaHPO4.Câu 7. (ĐH – KA – 2007) Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí Xtinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X làA. NO. B. N2. C. N2O. D. NO2Câu 8. (ĐH – KA – 2008) Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất c ả các chấttrong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng làA. 11. B. 10. C. 8. D. 9.Câu 9. (ĐH – KA – 2008) Cho a gam Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO 3 0,8Mvà Cu(NO3)2 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu đ ược 0,92a gam h ỗn h ợpkim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của a làA. 5,6. B. 11,2. C. 8,4. D. 11,0.Câu 10. (ĐH – KB – 2007) Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ l ệ mol 1:1)bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO 2) và dung dịchY (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là (choH = 1, N = 14, O = 16, Fe = 56, Cu = 64)A. 3,36. B. 2,24. C. 5,60. D. 4,48.Câu 11. (ĐH – KA – 2009) Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa khôngkhí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. H ấp th ụ hoàn toànX vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằngA. 2. B. 3. C. 4. D. 1.Câu 12. (ĐH – KA – 2008) Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2O3 và Fe3O4 phảnứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duynhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trịcủa m làA. 38,72. B. 35,50. C. 49,09. D. 34,36.Câu 13. (ĐH – KA – 2008) Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợpgồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khíNO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V làA. 0,746. B. 0,448. C. 1,792. D. 0,672.Câu 14. (ĐH – KB – 2008) Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO 3 (dư). Sau khiphản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung d ịch X. Kh ốilượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X làA. 13,32 gam. B. 6,52 gam.

Có thể bạn quan tâm:  Giáo án hình học 8 3 cột

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Toán 7 Học Kì 2 Có Đáp Án 2017, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 7 Môn Toán Năm 2017

Xem thêm: Đáp Án Ioe Vòng 2 Lớp 11 – Hội Những Người Ghét Thi Hungry Fish Trên Ioe

C. 8,88 gam. D. 13,92 gam.Câu 15. (ĐH – KB – 2007) Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO 3 loãng.Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một ch ất tan và kim lo ại d ư.Chất tan đó làA. Cu(NO3)2. B. HNO3. C. Fe(NO3)2. D. Fe(NO3)3.Câu 16. (ĐH – KB – 2007) Thực hiện hai thí nghiệm:1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO.2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO 3 1M và H2SO4 0,5 M thoátra V2 lít NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng đi ều ki ện.Quan hệ giữa V1 và V2 là (cho Cu = 64)A. V2 = V1. B. V2 = 2V1. C. V2 = 2,5V1. D. V2 = 1,5V1.Câu 17. (ĐH – KA – 2011) Đun nóng m gam hỗn hợp Cu và Fe có tỉ lệ khối lượngtương ứng 7 : 3 với một lượng dung dịch HNO 3. Khi các phản ứng kết thúc, thu được0,75m gam chất rắn, dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO 2 (khôngcó sản phẩm khử khác của N +5). Biết lượng HNO3 đã phản ứng là 44,1 gam. Giá trị củam làA. 44,8. B. 40,5. C. 33,6. D. 50,4.Câu 18. (ĐH – KA – 2011) Cho 7,68 gam Cu vào 200 ml dung dịch gồm HNO 3 0,6M vàH2SO4 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn (sản ph ẩm kh ử duy nh ất là NO), côcạn cẩn thận toàn bộ dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được làA. 20,16 gam. B. 22,56 gam. C. 19,76 gam. D. 19,20 gam.Câu 19. (ĐH – KA – 2009) Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 mldung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy rahoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dungdịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nh ất. Giá tr ị t ối thi ểucủa V làA. 240. B. 120. C. 360. D. 400.Câu 20. (ĐH – KA – 2009) Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO 3 loãng(dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N 2O và N2.Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H 2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gamchất rắn khan. Giá trị của m làA. 97,98. B. 106,38. C. 38,34. D. 34,08.Câu 21. (ĐH – KA – 2009) Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối vớiH2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M làA. NO và Mg. B. N2O và Al. C. N2O và Fe. D. NO2 và Al.Câu 22. (ĐH – KA – 2009) Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO 3 1M, đến khiphản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung d ịch X.Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m làA. 1,92. B. 0,64. C. 3,84. D. 3,20.Câu 23. (ĐH – KB – 2009) Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vàodung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc)và dung dịch Y. Sục từ từ khí NH 3 (dư) vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàntoàn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong h ỗn h ợp X và giátrị của m lần lượt làA. 21,95% và 2,25. B. 78,05% và 2,25. C. 21,95% và 0,78. D. 78,05% và 0,78.Câu 24. (ĐH – KB – 2007) Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam h ỗn h ợp chấtrắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO 3 (dư), thoát ra 0,56 lít (ở đktc) NO(là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là? (cho O = 16, Fe = 56)A. 2,52. B. 2,22. C. 2,62. D. 2,32.Câu 25. (ĐH – KB – 2009) Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồmCu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6mgam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá tr ị c ủam và V lần lượt làA. 10,8 và 4,48. B. 10,8 và 2,24. C. 17,8 và 2,24. D. 17,8 và 4,48.Câu 26. (ĐH – KB – 2010) Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mgtrong oxi, sau một thời gian thu được 2,71 gam hỗn hợp Y. Hoà tan hoàn toàn Y vàodung dịch HNO3 (dư), thu được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Sốmol HNO3 đã phản ứng là ?A. 0,12. B. 0,14. C. 0,16. D. 0,18.Câu 27. (ĐH – KB – 2010) Cho 0,3 mol bột Cu và 0,6 mol Fe(NO 3)2 vào dung dịch chứa0,9 mol H2SO4 (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO(sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V làA. 6,72. B. 8,96. C. 4,48. D. 10,08

Có thể bạn quan tâm:  Chuyên đề bất đẳng thức lớp 8 violet

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *