Bài tập pascal lớp 8 có lời giải

100 bài tập Turbo Pascal – Lớp 8 (tài liệu bồi dưỡng cho học sinh giỏi môn tin học dành cho học sinh THCS)

Bạn đang xem: Bài tập pascal lớp 8 có lời giải

*

DownloadVui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“100 bài tập Turbo Pascal – Lớp 8 (tài liệu bồi dưỡng cho học sinh giỏi môn tin học dành cho học sinh THCS)” gồm có 10 chương, mỗi chương đều có 2 phần, tóm tắt lý thuyết và bài tập. Phần bài tập được trình bày theo cấu trúc: đề bài; hướng dẫn, thuật toán; mã chương trình; nhận xét giúp các bạn học sinh tiện tham khảo hơn.

Xem thêm: Mẫu Thẻ Học Sinh Tiểu Học Sinh, Mẫu Thẻ Học Sinh 1

Nội dung Text: 100 bài tập Turbo Pascal – Lớp 8 (tài liệu bồi dưỡng cho học sinh giỏi môn tin học dành cho học sinh THCS)

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Nâng Cao Vật Lý 8 Phần Cơ Học Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lý 8

100 bài tập Turbo Pascal UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ***    ** (Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học dành cho học sinh THCS) Quế Sơn, tháng 11 năm 2010Lê Nho Duyệt – Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quế Sơn Trang 1100 bài tập Turbo Pascal GIỚI THIỆU TÓM TẮT TẬP TÀI LIỆU1. Sự cần thiết: Các trường THCS đang có xu hướng dạy môn tự chọn tin học thay cho chủ đ ềtự chọn khi mà cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy học môn học này được trang bịngày càng tốt hơn. Rất nhiều học sinh, phụ huynh học sinh, lãnh đạo các trường muốnbản thân, con mình, học sinh mình tham gia các kỳ thi học sinh giỏi môn tin học (Kỳ thitin học trẻ, Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9…) bởi tính mới mẻ, hấp dẫn, thiết thực c ủa bộmôn. Lần đầu tiên bộ môn tin học được đưa vào dạy học tại các trường THCS nên tàiliệu bồi dưỡng cho học sinh giỏi dành cho học sinh THCS hầu như chưa có. Đáp ứngnhu cầu bồi dưỡng tại các trường, tập tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin h ọccấp THCS với tên gọi 100 bài tập Turbo Pascal được bộ phận chuyên môn PhòngGD&ĐT Quế Sơn biên soạn.2. Nội dung: Tập tài liệu được biên soạn theo định hướng 10 x 10. Nội dung bồi dưỡng đượcchia làm 10 chương. Mỗi chương gồm tóm tắt lý thuyết và 10 bài tập xoay quanh nộidung của chương. Mỗi bài tập được trình bày theo cấu trúc: a. Đề bài. b. Hướng dẫn, thuật toán. c. Mã chương trình. d. Nhận xét: Nhấn mạnh nội dung mới, quan trọng cần nắm sau khi thực hiệnbài tập, giải quyết bài toán theo thuật toán khác, điểm được và chưa được của thuậttoán … Nội dung các bài tập ở các chương đã được lựa chọn theo hướng kế thừa, tăngdần độ khó. Nhiều bài toán cần giải quyết trong thực tế được đưa vào các bài tậpnhằm tăng hướng thú học tập …. Hầu hết các bài tập có độ khó vừa phải, phù hợp với nội dung bồi dưỡng ở cấptrường. Nội dung liên quan với môn toán và các môn khác từ lớp 8 trở xuống. Nội dungbồi dưỡng được chia thành 10 chương như sau:Lớp 8: I. Làm quen với chương trình Pascal – Khai báo, sử dụng biến – Các thủ tục vàora. II. Cấu trúc lựa chọn: if … then … else Case … of … III. Cấu trúc lặp với số lần lặp đã biết: For … to … do IV. Cấu trúc lặp với số lần lặp chưa biết. V. Dữ liệu kiểu mảng (một chiều). VI. Chương trình con. VII. Chuyên đề: Tính chia hết- Số nguyên tố. VIII. Chuyên đề dãy con. IX. Chuyên đề chữ số – hệ cơ số. X. Chuyên đề đa thức.3. Đề nghị:Lê Nho Duyệt – Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quế Sơn Trang 2100 bài tập Turbo Pascal Chắc chắn tập tài liệu cần hiệu chỉnh, bổ sung để có thể đưa vào sử dụng. Rấtmong Hội đồng thẩm định cho y kiến cụ thể về:- Những hiệu chỉnh về cấu trúc của tập tài liệu.- Những nội dung cần bổ sung thêm, những nội dung cần giảm bớt cho phù hợp vớithực tế bồi dưỡng tại các đơn vị trường.- Đề xuất các bài tập hay hơn để thay thế cho các bài tập đã có ở tập tài liệu. Các bàitập mà tập tài liệu còn thiếu.Lê Nho Duyệt – Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quế Sơn Trang 3100 bài tập Turbo Pascal CHƯƠNG I CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN KHAI BÁO HẰNG, BIẾN, KIỂU, BIỂU THỨC VÀ CÂU LỆNHA. LÝ THUYẾT:I. CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN1. Kiểu logic – Từ khóa: BOOLEAN – miền giá trị: (TRUE, FALSE). – Các phép toán: phép so sánh (=, ) và các phép toán logic: AND, OR, XOR,NOT. Trong Pascal, khi so sánh các giá trị boolean ta tuân theo qui tắc: FALSE 100 bài tập Turbo Pascal Tên kiểu Phạm vi Dung lượng 1.5× 10-45 → 3.4× 10+38 Single 4 byte 2.9× 10-39 → 1.7× 10+38 Real 6 byte 5.0× 10-324 → 1.7× 10+308 Double 8 byte 3.4× 10-4932 → 1.1× 10+4932 Extended 10 byteChú ý: Các kiểu số thực Single, Double và Extended yêu cầu phải sử dụng chung vớibộ đồng xử lý số hoặc phải biên dich chương trình với chỉ thị {$N+} để liên kết bộ giảlập số.3.2. Các phép toán trên kiểu số thực: +, -, *, /Chú ý: Trên kiểu số thực không tồn tại các phép toán DIV và MOD.3.3. Các hàm số học sử dụng cho kiểu số nguyên và số thực: Trả về x2 SQR(x): Trả về căn bậc hai của x (x≥ 0) SQRT(x): Trả về |x| ABS(x): Trả về sin(x) theo radian SIN(x): Trả về cos(x) theo radian COS(x): Trả về arctang(x) theo radian ARCTAN(x): Trả về số nguyên gần với x nhất nhưng bé hơn x. TRUNC(x): Trả về phần nguyên của x INT(x): Trả về phần thập phân của x FRAC(x): Làm tròn số nguyên x ROUND(x): Trả về giá trị đứng trước n PRED(n): Trả về giá trị đứng sau n SUCC(n): Cho giá trị TRUE nếu n là số lẻ. ODD(n): Tăng n thêm 1 đơn vị (n:=n+1). INC(n): Giảm n đi 1 đơn vị (n:=n-1). DEC(n):4. Kiểu ký tự – Từ khoá: CHAR. – Kích thước: 1 byte. – Để biểu diễn một ký tự, ta có thể sử dụng một trong số các cách sau đây: • Đặt ký tự trong cặp dấu nháy đơn. Ví dụ “A”, “0”. • Dùng hàm CHR(n) (trong đó n là mã ASCII của ký tự cần biểu diễn). Ví dụ CHR(65) biễu diễn ký tự “A”. • Dùng ký hiệu #n (trong đó n là mã ASCII của ký tự cần biểu diễn). Ví dụ #65. – Các phép toán: =, >, >=, 100 bài tập Turbo Pascal- ORD(ch): Trả về số thứ tự trong bảng mã ASCII của ký tự ch. Ví dụ ORD(“A”)=65.- CHR(n): Trả về ký tự tương ứng trong bảng mã ASCII có số thứ tự là n. Ví dụ:CHR(65)=”A”.- PRED(ch): cho ký tự đứng trước ký tự ch. Ví dụ: PRED(“B”)=”A”.- SUCC(ch): cho ký tự đứng sau ký tự ch. Ví dụ: SUCC(“A”)=”B”.II. KHAI BÁO HẰNG- Hằng là một đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt chương trình.- Cú pháp: = ; CONSTIII. KHAI BÁO BIẾN- Biến là một đại lượng mà giá trị của nó có thể thay đổi trong quá trình thực hiệnchương trình.- Cú pháp: VAR : ;Ví dụ: x, y: Real; {Khai báo hai biến x, y có kiểu là Real} VAR a, b: Integer; {Khai báo hai biến a, b có kiểu integer}Chú ý: Ta có thể vừa khai báo biến, vừa gán giá trị khởi đầu cho biến bằng cách sửdụng cú pháp như sau: : = ; CONSTVí dụ: CONST x:integer = 5;Với khai báo biến x như trên, trong chương trình giá trị của biến x có thể thay đ ổi.(Điều này không đúng nếu chúng ta khai báo x là hằng).IV. BIỂU THỨC Biểu thức (expression) là công thức tính toán mà trong đó bao gồm các phép toán,các hằng, các biến, các hàm và các dấu ngoặc đơn.Ví dụ: biểu thức số học (x +y)/(5-2*x) biểu thức logic (x+4)*2 = (8+y) Trong một biểu thức, thứ tự ưu tiên của các phép toán được liệt kê theo thứ tựsau: • Lời gọi hàm. • Dấu ngoặc () • Phép toán một ngôi (NOT, -). • Phép toán *, /, DIV, MOD, AND. • Phép toán +, -, OR, XOR • Phép toán so sánh =, , =, , INLê Nho Duyệt – Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quế Sơn Trang 6100 bài tập Turbo PascalV. CÂU LỆNH6.1. Câu lệnh đơn giản- Câu lệnh gán (:=): :=;- Các lệnh xuất nhập dữ liệu: READ/READLN, WRITE/WRITELN.- Lời gọi hàm, thủ tục.6.2. Câu lệnh có cấu trúc- Câu lệnh ghép: BEGIN … END;- Các cấu trúc điều khiển: IF.., CASE…, FOR…, REPEAT…, WHILE…6.3. Các lệnh xuất nhập dữ liệu6.3.1. Lệnh xuất dữ liệu Để xuất dữ liệu ra màn hình, ta sử dụng ba dạng sau: WRITE( ); (1) WRITELN( ); (2) (3) WRITELN; Các thủ tục trên có chức năng như sau: (1) Sau khi xuất giá trị của các tham số ra màn hình thì con trỏ không xuống dòng. (2) Sau khi xuất giá trị của các tham số ra màn hình thì con trỏ xuống đ ầu dòng tiếp theo. (3) Xuống dòng. Các tham số có thể là các hằng, biến, biểu thức. Nếu có nhiều tham số trong câulệnh thì các tham số phải được phân cách nhau bởi dấu phẩy. Khi sử dụng lệnh WRITE/WRITELN, ta có hai cách viết: không qui cách và cóqui cách:- Viết không qui cách: dữ liệu xuất ra sẽ được canh lề ở phía bên trái. Nếu dữ liệu làsố thực thì sẽ được in ra dưới dạng biểu diễn khoa học.Ví dụ: WRITELN(x); WRITE(sin(3*x));- Viết có qui cách: dữ liệu xuất ra sẽ được canh lề ở phía bên phải.Ví dụ: WRITELN(x:5); WRITE(sin(13*x):5:2); Câu lệnh Kết quả trên màn hình Writeln(“Hello”); Hello Writeln(“Hello”:10); Hello Writeln(500); 500 Writeln(500:5); 500 Writeln(123.457) 1.2345700000E+02 Writeln(123.45:8:2) 123.466.3.2. Nhập dữ liệuLê Nho Duyệt – Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quế Sơn Trang 7100 bài tập Turbo Pascal Để nhập dữ liệu từ bàn phím vào các biến có kiểu dữ liệu chuẩn (trừ các biếnkiểu BOOLEAN), ta sử dụng cú pháp sau đây: READLN( );Chú ý: Khi gặp câu lệnh READLN; (không có tham số), chương trình sẽ dừng lại chờngười sử dụng nhấn phím ENTER mới chạy tiếp.6.4. Các hàm và thủ tục thường dùng trong nhập xuất dữ liệu • Hàm KEYPRESSED: Hàm trả về giá trị TRUE nếu như có một phím bất kỳ được nhấn, nếu không hàm cho giá trị là FALSE. • Hàm READKEY: Hàm có chức năng đọc một ký tự từ bộ đệm bàn phím. • Thủ tục GOTOXY(X,Y:Integer): Di chuyển con trỏ đến cột X dòng Y. • Thủ tục CLRSCR: Xoá màn hình và đưa con trỏ về góc trên bên trái màn hình. • Thủ tục CLREOL: Xóa các ký tự từ vị trí con trỏ đến hết dòng. • Thủ tục DELLINE: Xoá dòng tại vị trí con trỏ và dồn các dòng ở phía dưới lên. • Thủ tục TEXTCOLOR(color:Byte): Thiết lập màu cho các ký tự. Trong đó color ∈ . • Thủ tục TEXTBACKGROUND(color:Byte): Thiết lập màu nền cho màn hình.B. BÀI TẬP:Bài tập 1.1: Viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều dài haicạnh là a, b (được nhập từ bàn phím).a. Hướng dẫn: – Nhập hai cạnh vào hai biến a, b. – Chu vi hình chữ nhật bằng 2*(a+b); Diện tích hình chữ nhật bằng a*b.b. Mã chương trình: Program Chu_nhat; uses crt; Var a, b, S, CV: real; Begin Write(“Nhap chieu dai:”); readln(a); Write(“Nhap chieu rong:”); readln(b); S := a*b; CV := (a+b)*2; Writeln(“Dien tich hinh chu nhat la:”,S); Writeln(“Chu vi hinh chu nhat la:”,CV:10:2); readln end.c. Nhận xét: Lệnh write cho phép in ra màn hình một hoặc nhiều mục. Có thểđịnh dạng được số in ra bằng cách qui định khoảng dành cho phần nguyên,khoảng dành cho phần thập phân.Lê Nho Duyệt – Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quế Sơn Trang 8100 bài tập Turbo PascalBài tập 1.2: Viết chương trình tính chu vi, diện tích hình vuông có cạnh a (được nhập từ bànphím).a. Hướng dẫn: – Nhập cạnh vào biến canh. – Chu vi hình vuông bằng 4*canh; Diện tích hình vuông bằng canh*canh.b. Mã chương trình: Program HINH_VUONG; uses crt; Var canh: real; Begin clrscr; Write(“Nhap do dai canh:”);readln(canh); Writeln(“Chu vi hinh vuong la:”,4*canh:10:2); Writeln(“Dien tich hinh vuong la:”,canh*canh:10:2); readln end.c. Nhận xét: Bài tập 1.2 tiết kiệm được hai biến là CV và S vì lệnh write cho phép inmột biểu thức. Trong lập trình việc tiết kiệm biến là cần thiết nhưng đôi lúc gây khóhiểu khi đọc, kiểm tra chương trình.Bài tập 1.3: Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn có bán kính r (được nhập từbàn phím).a. Hướng dẫn: – Nhập bán kính vào biến r. – Chu vi đường tròn bằng 2*π*r. – Diện tích hình tròn bằng π*r*r.b. Mã chương trình: Program HINH_TRON; uses crt; Var r: real; Begin clrscr; Write(“Nhap ban kinh:”); readln(r); Writeln(“Chu vi duong tron la:”,2*pi*r:10:2); Writeln(“Dien tich hinh tron la:”,pi*r*r:10:2); readln end.c. Nhận xét: pi là hằng số. Một hằng số có thể được người dùng khai báo hoặc doPascal tự tạo. Pi là hằng do Pascal tự tạo nên người dùng không cần khai báo.Lê Nho Duyệt – Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quế Sơn Trang 9100 bài tập Turbo PascalBài tập 1.4: Viết chương trình tính diện tích của tam giác có ba cạnh là a,b,c (được nhập từbàn phím)a. Hướng dẫn: – Nhập ba cạnh của tam giác vào ba biến a,b,c. – Nửa chu vi của tam giác p = (a+b+c)/2. – Diện tích của tam giác: s = p ( p − a)( p − b)( p − c) .b. Mã chương trình: Program TAM_GIAC; uses crt; Var a,b,c,p,S: real; Begin clrscr; Write(“Nhap canh a:”);readln(a); Write(“Nhap canh b:”);readln(b); Write(“Nhap canh c:”);readln(c); p:=(a+b+c)/2; S:= sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); Write(“Dien tich tam giac la:”,s:10:2); readln end.b. Nhận xét: Ở đây ta lại hai lần dùng biến trung gian p, s để chương trình sángsủa, dễ theo dõi. sqrt là hàm có sẵn của turbo pascal. Nó cho phép tính căn bậc haicủa một số không âm.Bài tập 1.5: Viết chương trình cho phép tính trung bình cộng của bốn số.a. Hướng dẫn: – Nhập bốn số vào bốn biến a, b, c, d – Trung bình cộng của a, b, c, d bằng (a + b + c + d)/4.b. Mã chương trình: Program TB_Cong_4_So; uses crt; Var a, b, c, d: real; Begin Clrscr; Write(“Nhap so thu nhat:”);readln(a); Write(“Nhap so thu hai:”);readln(b); Write(“Nhap so thu ba:”);readln(c); Write(“Nhap so thu tu:”);readln(d); Writeln(“Trung binh cong: “,(a+b+c+d)/4):10:2); ReadlnLê Nho Duyệt – Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quế Sơn Trang10100 bài tập Turbo Pascal end.Bài tập 1.6: Viết chương trình cho phép tính trung bình cộng của bốn số với điều kiện chỉđược sử dụng hai biến.a. Hướng dẫn: – Dùng một biến S có giá trị ban đầu bằng 0. – Dùng một biến để nhập số. – Sau khi nhập một số cộng ngay vào biến S.b. Mã chương trình: Program TB_Cong_4_So; uses crt; Var s,a: real; Begin Clrscr; S:=0; Write(“Nhap so thu nhat:”);readln(a); S:=S+a; Write(“Nhap so thu hai:”);readln(a); S:= S+a; Write(“Nhap so thu ba:”);readln(a); S:=S+a; Write(“Nhap so thu tu:”);readln(a); S:=S+a; Writeln(“Trung binh cong: “,S/4:10:2); readln end.b. Nhận xét: Câu lệnh gán S:= S+a thực hiện việc cộng thêm a vào biến S. Thựcchất là thực hiện các bước: lấy giá trị của S cộng với a rồi ghi đè vào lại biến S. Ởđây ta cũng đã sử dụng biến a như là một biến tạm để chứa tạm thời giá trị đượcnhập từ bàn phím.Bài tập 1.7: Viết chương trình cho phép tính trung bình nhân của bốn số với điều kiện chỉđược sử dụng hai biến.a. Hướng dẫn: – Dùng một biến S có giá trị ban đầu bằng 1. – Dùng một biến để nhập số. – Sau khi nhập một số nhân ngay vào biến S. – Trung bình nhân bốn số là căn bậc 4 tích của chúng (Dùng hai lần căn bậc hai).b. Mã chương trình: Program TB_nhan; uses crt; Var a, S: real; Begin clrscr; S:=1;Lê Nho Duyệt – Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quế Sơn Trang11100 bài tập Turbo Pascal Write(“Nhap so thu nhat: “); readln(a); S:=S*a; Write(“Nhap so thu hai: “); readln(a); S:=S*a; Write(“Nhap so thu ba: “); readln(a); S:=S*a; Write(“Nhap so thu tu: “); readln(a); S:=S*a; Write(“Trung binh nhan cua bon so la:”,sqrt(sqrt(s))); readln End.b. Nhận xét: Ta đã dùng hai lần khai phương để lấy căn bậc 4 của một số. Đ ểcộng dồn giá trị vào một biến thì biến đó có giá trị ban đầu là 0. Đ ể nhân d ồn giátrị ban đầu vào biến thì biến đó cần có giá trị ban đầu là 1.Bài tập 1.8: Viết chương trình nhập hai số, đổi giá trị hai số rồi in ra hai số.a. Hướng dẫn:- Dùng các biến a, b để lưu hai số được nhập từ bàn phím;- Gán cho biến tam giá trị của a.- Gán giá trị của b cho a. (Sau lệnh này a có giá trị của b).- Gán giá trị của tạm cho cho b (Sau lệnh này b có giá trị của tam = a).b. Mã chương trình: Program Doi_Gia_Tri; uses crt; var a, b, tam:real; Begin clrscr; write(“nhap a: “); readln(a); write(“nhap b: “); readln(b); writeln(“Truoc khi doi a =”,a,” va b= “,b); readln; tam:=a; a:=b; b:=tam; writeln(“Sau khi doi a =”,a,” va b= “,b); readln end.Nhận xét: Nếu thực hiện hai lệnh a:= b; b:=a để đổi giá trị hai biến thì sau hai lệnhnày hai biến có giá trị bằng nhau và bằng b. Thực chất sau lệnh thứ nh ất hai bi ến đãcó giá trị bằng nhau và bằng b rồi! Trong thực tế để đổi chỗ số dầu ở hai bình chonhau ta phải dùng thêm một bình phụ.Bài tập 1.9 Giải bài tập 1.8 mà chỉ được sử dụng hai biến (Tức không được dùng thêm biếntạm).a. Hướng dẫn:- Cộng thêm b vào a. (Giá trị hai biến sau lệnh này là: a+b, b)Lê Nho Duyệt – Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quế Sơn Trang12100 bài tập Turbo Pascal- Gán b bằng tổng trừ đi b (Sau lệnh này b có giá trị bằng a);- Gán giá trị a bằng tổng trừ đi b mới (Sau lệnh này a có giá trị bằng b).b. Mã chương trình: Program Doi_Gia_Tri; uses crt; var a, b:real; Begin clrscr; write(“nhap a: “); readln(a); write(“nhap b: “); readln(b); writeln(“Truoc khi doi a =”,a,” va b= “,b); readln; a:=a+b; b:=a-b; a:=a-b; writeln(“Sau khi doi a =”,a,” va b= “,b); readln end.Nhận xét:Giống sang dầu giữa hai bình nhưng không giống hoàn toàn!!!Kỹ thuậtđổi giá trị biến cho nhau sẽ được sử dụng nhiều trong phần sắp xếp.Bài tập 1.10: Viết chương trình cho biết chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của một sốcó ba chữ số. Ví dụ khi nhập số 357 thì máy in ra:- Chữ số hàng trăm: 3.- Chữ số hàng chục: 5.- Chữ số hàng đơn vị: 7.a. Hướng dẫn: Sử dụng hàm mov để lấy số dư. Khi chia cho 10 để lấy số dư ta được chữ sốhàng đơn vị. Sử dụng DIV để lấy phần nguyên. Khi chia cho 10 để lấy phần nguyên tađã bỏ đi chữ số hàng đơn vị để số có ba chữ số còn số có hai chữ số.b. Mã chương trình: Program CHU_SO; uses crt; var n:integer; begin clrscr; write(“Nhap so n: “);readln(n); writeln(“Chu so hang don vi: “,n mod 10); n:=n div 10; writeln(“Chu so hang chuc: “,n mod 10); n:=n div 10; writeln(“Chu so hang tram: “,n mod 10); readln end.Lê Nho Duyệt – Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quế Sơn Trang13100 bài tập Turbo Pascalc. Nhận xét: Hãy sửa chương trình để có kết quả là hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.Mã chương trình: Program CHU_SO; uses crt; var n:integer; begin clrscr; write(“Nhap so n: “);readln(n); writeln(“Chu so hang trm: “,n div 100); n:=n mov 100; writeln(“Chu so hang chuc: “,n div 10); n:=n div 10; writeln(“Chu so hang tram: “,n); readln end.Lê Nho Duyệt – Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quế Sơn Trang14100 bài tập Turbo Pascal CHƯƠNG II CÂU LỆNH CÓ CẤU TRÚC RẼ NHÁNHA. LÝ THUYẾTI. CÂU LỆNH RẼ NHÁNH1.1. Lệnh IF Cú pháp: (1) IF B THEN S; (2) IF B THEN S1 ELSE S2; Sơ đồ thực hiện: (1) (2) + – + – B B S S1 S2 … …Chú ý: Khi sử dụng câu lệnh IF thì đứng trước từ khoá ELSE không được có dấu chấmphẩy (;).1.2. Lệnh CASE Cú pháp: Dạng 1 Dạng 2 CASE B OF CASE B OF Const 1: S1; Const 1: S1; Const 2: S2; Const 2: S2; … … Const n: Sn; Const n: Sn; END; ELSE Sn+1; END; Trong đó:Lê Nho Duyệt – Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quế Sơn Trang15100 bài tập Turbo Pascal  B: Biểu thức kiểu vô hướng đếm được như kiểu nguyên, kiểu logic, kiểu ký tự, kiểu liệt kê.  Const i: Hằng thứ i, có thể là một giá trị hằng, các giá trị hằng (phân cách nhau bởi dấu phẩy) hoặc các đoạn hằng (dùng hai dấu chấm để phân cách giữa giá trị đầu và giá trị cuối).  Giá trị của biểu thức và giá trị của tập hằng i (i=1¸n) phải có cùng kiểu.Khi gặp lệnh CASE, chương trình sẽ kiểm tra:- Nếu giá trị của biểu thức B nằm trong tập hằng const i thì máy sẽ th ực hi ện l ệnh S itương ứng.- Ngược lại: + Đối với dạng 1: Không làm gì cả. + Đối với dạng 2: thực hiện lệnh Sn+1.B. BÀI TẬP:Bài tập 2.1: Viết chương trình in ra số lớn hơn trong hai số (được nhập từ bàn phím).a. Hướng dẫn: – Nhập hai số vào hai biến a, b. – Nếu a > b thì in a. Nếu a b thì in a. Ngược lại thì in b.b. Mã chương trình: Program SO_SANH1; uses crt; var a,b: real; begin clrscr; write(“nhap so thu nhat: “); readln(a); write(“nhap so thu hai: “); readln(b); if a> b then writeln(” So lon la:”,a); if a b then writeln(” So lon la:”,a:10:2)Lê Nho Duyệt – Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quế Sơn Trang16100 bài tập Turbo Pascal else writeln(” So lon la:”,b:10:2); readln end.c. Nhận xét: Khi hai số bằng nhau thì mỗi số được xem là số lớn. Hãy sửa chươngtrình để khắc phục yếu điểm này. Nói chung nên sử dụng lệnh if … then … else vì chương trình sáng sủa, dễ hiểuhơn. Tuy nhiên trong vài trường hợp sử dụng các lệnh if … then rời lại dễ diễn đạthơn. Hãy xem ví dụ sau:Bài tập 2.2: Viết chương trình in ra số lớn nhất trong bốn số nhập từ bàn phím.a. Hướng dẫn: Nếu a≥ b và a≥ c và a≥ d thì a là số lớn nhất. Tương tự như thế xét các trường hợp còn lại để tìm số lớn nhất.b. Mã chương trình: Program So_Lon_Nhat_1; Uses crt; Var a,b,c,d: real; Begin Clrscr; Write(“Nhap so thu nhat:”);readln(a); Write(“Nhap so thu hai:”);readln(b); Write(“Nhap so thu ba:”);readln(c); Write(“Nhap so thu tu:”);readln(d); if (a>=b) and (a>=c) and (a>= d) then writeln(“So lon nhat la:”,a:10:2); if (b>=a) and (b>=c) and (b>= d) then writeln(“So lon nhat la:”,b:10:2); if (c>=a) and (c>=b) and (c>= d) then writeln(“So lon nhat la:”,c:10:2); if (d>=a) and (d>=b) and (d>= c) then writeln(“So lon nhat la:”,d:10:2); readln end.c. Nhận xét: Hãy sử dụng cấu trúc if … then … else để giải bài tập trên.Độ khó của bài toán sẽ tăng lên nhiều nếu thêm yêu cầu có thông báo khi hai số, ba số,bốn số bằng nhau.Bài tập 2.3: Viết chương trình in ra số lớn nhất trong bốn số nhập từ bàn phím với điều kiệnchỉ được dùng hai biến.a. Hướng dẫn:Lê Nho Duyệt – Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quế Sơn Trang17100 bài tập Turbo Pascal Sử dụng một biến max và một biến a để chứa số vừa nhập. Cho max bằng sốđầu tiên. Sau khi nhập một số thực hiện so sánh nếu số vừa nhập lớn hơn max thì lưusố vừa nhập vào max. Sau khi nhập xong ta có max là số lớn nhất(Giải thuật này gọi là kỹ thuật lính canh cần hiểu rõ để sử dụng sau này).b. Mã chương trình: Program So_Lon_Nhat_2; Uses crt; Var a,max: real; Begin Clrscr; Write(“Nhap so thu nhat:”);readln(a);Max:=a; Write(“Nhap so thu hai:”);readln(a);if a>=Max then Max:=a; Write(“Nhap so thu ba:”);readln(a);if a>=Max then Max:=a; Write(“Nhap so thu tu:”);readln(a);if a>=Max then Max:=a; Write(“So lon nhat la:”,Max:10:2); readln end.Bài tập 2. 4 Viết chương trình xét xem một tam giác có là tam giác đều hay không khi biết bacạnh của tam giác.a. Hướng dẫn: – Nhập ba cạnh của tam giác vào ba biến a,b,c. – Nếu a = b và b = c thì tam giác là tam giác đều và ngược lại tam giác không là tam giác đều.b. Mã chương trình: Program Tam_giac_deu; uses crt; var a,b,c: real; begin clrscr; write(“Nhap a = “); readln(a); write(“Nhap b = “); readln(b); write(“Nhap c = “); readln(c); if (a = b) and (b = c) then writeln(“La tam giac deu”) else writeln(“Khong phai la tam giac deu”); readln end.Lê Nho Duyệt – Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quế Sơn Trang18100 bài tập Turbo PascalBài tập 2. 5 Viết chương trình xét xem một tam giác có là tam giác cân hay không khi biết bacạnh của tam giác.a.Hướng dẫn: – Nhập ba cạnh của tam giác vào ba biến a,b,c. – Nếu a = b hoặc b = c hoặc a = c thì tam giác là tam giác cân và ngược lại tam giác không là tam giác cân.b.Mã chương trình: Program Tam_giac_can; uses crt; var a,b,c: real; begin clrscr; write(“Nhap a = “); readln(a); write(“Nhap b = “); readln(b); write(“Nhap c = “); readln(c); if (a = b) or (b = c) or (a = c) then writeln(“La tam giac can”) else writeln(“Khong phai la tam giac can”); readln end.Bài tập 2. 6 Viết chương trình xét xem một tam giác có là tam giác vuông hay không khi biếtba cạnh của tam giác.a.Hướng dẫn: – Nhập ba cạnh của tam giác vào ba biến a,b,c. – Nếu a2 = b2 + c2 hoặc b2 = c2 + a2 hoặc c2 = a2+b2 thì tam giác là tam giác vuông và ngược lại tam giác không là tam giác vuông.b.Mã chương trình: Program Tam_giac_can; uses crt; var a,b,c: real; begin clrscr; write(“Nhap a = “); readln(a); write(“Nhap b = “); readln(b); write(“Nhap c = “); readln(c); if (a*a = b*b+c*c) or (b*b = c*c+a*a) or (c*c= a*a+b*b) then writeln(“La tam giac vuong”) else writeln(“Khong phai la tam giac vuong”); readln end.Lê Nho Duyệt – Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quế Sơn Trang19100 bài tập Turbo PascalBài tập 2.7: Viết chương trình giải phương trình ax + b = 0 (Các hệ số a, b được nhập từ bànphím).a.Hướng dẫn: −b Nếu a ≠ 0 thì phương trình có nghiệm x = – a Nếu a = 0 và b = 0 thì phương trình có vô số nghiệm – Nếu a = 0 và b ≠ 0 thì phương trình vô nghiệm -Hoặc: – Nếu a = 0 thì xét b. Nếu b = 0 thì phương trình có vô số nghiệm ngược lại (b ≠ 0) thì phương trình vô nghiệm ngược lại (a ≠ 0) phương trình có nghiệm x = −b . a a. Mã chương trình: Program Phuong_trinh_2; uses crt; var a,b:real; begin clrscr; Writeln(” CHUONG TRINH GIAI PT ax + b = 0″); Write(“Nhap he so a = “);readln(a); Write(“Nhap he so b = “);readln(b); if (a0) then writeln(“phuong trinh”,a:10:2,”x + “,b:10:2,”= 0″,” co nghiem x =;”,-b/a:10:2); if (a=0) and (b=0) then writeln(“Phuong trinh co vo so nghiem”); if (a=0) and (b0) then writeln(“Phuong trinh vo nghiem”); readln end.Hoặc: Program Phuong_trinh_2; uses crt; var a,b:real; begin clrscr;Lê Nho Duyệt – Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quế Sơn Trang20

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *