Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác bài viết từ DONGNAIART.EDU.VN, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "DONGNAIART". (Ví dụ: Lý do chuyển lớp Dongnaiart). Tìm kiếm ngay
101 lượt xem

Bài tập thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn violet

Bạn đang quan tâm đến Bài tập thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn violet phải không? Nào hãy cùng DONGNAIART đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Bài tập thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn violet.

Một trong những dạng cấu trúc Viết lại câu trong bài tập ngữ pháp Tiếng Anh là chuyển đổi giữa Thì Quá khứ đơn và Thì Hiện tại hoàn thành. truongxaydunghcm.edu.vn xin gửi đến bạn đọc lý thuyết và bài tập về Cách chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn và ngược lại. Mời bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn violet

A. Lý thuyết cách chuyển từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn và ngược lại

Dạng này có các mẫu sau đây:

Dạng 1. This is the first time I have seen him (đây là lần đầu tôi thấy anh ta)

=> I have never seen him before. (tôi chưa bao giờ thấy anh ta trước đây)

Mẫu này có dạng:

Đây là lần đầu tiên … làm chuyện đó

=> …chưa bao giờ làm chuyện đó trước đây.

The first time: lần đầu tiên

Never …before : chưa bao giờ trước đây

Dạng 2. I started / begun studying English 3 years ago. (tôi bắt đầu học Tiếng Anh cách đây 3 năm)

=> I have studied English for 3 years. ( tôi học Tiếng Anh được 3 năm )

Mẫu này có dạng:

…bắt đầu làm gì đó cách đây + khoảng thời gian

=> .. đã làm chuyện đó for + khoảng thời gian

Nếu không có ago mà có when + mệnh đề thì giử nguyên mệnh đề chỉ đổi when thành since thôi

Dạng 3. I last saw him when I was a student. (lần cuồi cùng tôi thấy anh ta là khi tôi là sinh viên)

=> I haven”t seen him since I was a student. (tôi đã không thấy anh ta từ khi tôi là sinh viên)

Mẫu này có dạng:

Lần cuối cùng làm chuyện đó là khi ….

=> ..không làm chuyện đó từ khi ….

Last : lần cuối

Since : từ khi

Dạng 4. The last time she went out with him was two years ago. (lần cuối cô ta đi chơi với anh ta cách đây 2 năm)

=> She hasn”t gone out with him for two years.( cô ta đã không đi chơi với anh ta đã 2 năm nay )

Tương tự mẫu 3 nhưng khác phần sau thôi

Dạng 5. It”s ten years since I last met him. (đã 10 năm từ khi tôi gặp anh ta lần cuối)

=> I haven”t met him for ten years. (tôi đã không gặp anh ta 10 năm rồi)

Mẫu này có dạng:

Đã ..khoảng thời gian từ khi làm gì đó lần cuối

=> ..không làm việc đó được + khoảng thời gian

Dạng 6. When did you buy it ? ( bạn đã mua nó khi nào ?

=> How long have you bought ? ( bạn đã mua nó được bao lâu ? )

XEM THÊM:  Dạy học theo chủ đề môn ngữ văn 8

Mẫu này có dạng:

when: thì dùng quá khứ đơn

How long: thì dùng hiện tại hoàn thành

B. Bài tập chuyển đổi thì hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn có đáp án

I. Viết lại câu không thay đổi nghĩa:

1) This is the first time he went abroad.

=> He hasn”t…………………………………………………………………………………….

2) She started driving 1 month ago.

=> She has……………………………………………………………………………………….

3) We began eating when it started to rain.

=> We have………………………………………………………………………………………

4) I last had my hair cut when I left her.

=> I haven”t……………………………………………………………………………………….

5) The last time she kissed me was 5 months ago.

=> She hasn”t…………………………………………………………………………………….

6) It is a long time since we last met.

=> We haven”t……………………………………………………………………………………

7) When did you have it ?

=> How long …………………………………………………………………………………….?

8) This is the first time I had such a delicious meal .

=> I haven”t……………………………………………………………………………………..

9) I haven”t seen him for 8 days.

=> The last ……………………………………………………………………………………..

10) I haven”t taken a bath since Monday.

=> It is ……………………………………………………………………………………………

11) Samuel started keeping a diary in 1997

Samuel has ___________________________________

12)We started learning English fìve years ago.

We have ___________________________________

13) I began living in Ho Chi Minh City when I was 8.

I have ___________________________________

14) She has taught the children in this remote village for five months

She started ___________________________________

15) He has written to me since April.

The last time __________________________________

16) She hasn’t had a swim for five years

She last __________________________________

17) They last talked to each other two months ago

They haven’t __________________________________

18) The last time she saw her elder sister was in 1999

She hasn’t __________________________________

19) She hasn’t written to me for years

It’s years __________________________________

20) Robert and Catherine have been married for ten years.

It’s ten years __________________________________

Đáp án

1. He hasn’t never gone abroad before.

2. She has driven for 1 month.

3. We have eaten since it started raining.

4. I haven’t cut my hair since I left her.

5. She has kissed me for 5 months.

6. We haven’t met (each other) for a long time.

7. How long have you had it?

8. I haven’t never eaten such a delicious meal before.

9. The last time I saw him was 8 days.

10. It is …. days since I last took a bath.

11. Samuel has kept a diary since 1997.

Xem thêm: Quy Tắc Đánh Dấu Trọng Âm Trong Tiếng Anh Violet, Quy Tắc Đánh Dấu Trọng Âm Violet

12. We have learned English for five years

13. I have lived in Ho Chi Minh City since I was 8.

14. She started to teach the children in this remote village five months ago.

15. The last time he wrote to me was in April.

16. She last had a swim was five years ago

17. They haven’t talked to each other for two months.

XEM THÊM:  Chuyên đề andehit xeton violet

18. She hasn’t seen her elder sister since 1999

19. It’s years since she wrote to me.

20. It’s ten years since Robert and Catherine were married.

II. Chia động từ ở thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

1) The police………two people early this morning. (to arrest)

2) She………to Japan but now she………back. (to go – to come)

3) Dan………two tablets this year. (already/to buy)

4) How many games………so far this season? (your team/to win)

5)………the CN Tower when you………in Toronto? (you/to visit – to stay)

6)………your homework yet? – Yes, I………it an hour ago. (you/to do – to finish)

7) There………an accident in High Street, so we have to use King Street to get to your school. (to be)

8) I………Peter since I………last Tuesday. (not/to see – to arrive)

9) Frank………his bike last May. So he………it for 4 months. (to get – to have)

10) I”m sorry, I………earlier, but I………a lot lately. (not/to write – to work)

Đáp án

1 – arrested 2 – went – has come 3 – has already bought 4 – has your team won 5 – Did – visit
6 – have you done – finished 7 – has been 8 – haven”t … met – arrived 9 – got – has had 10 – haven”t written – have worked

III. Circle the mistake and then correct it

1. Frank has done(A) his homework and then listened(B) to music.

2. The children have put(A) away their toys but they didn’t make(B) their beds yet.

3. Jim learned(A) a lot since he started(B) the language course.

4. Helen has finished(A) her lunch and she went(B) out to play.

5. They haven’t seen(A) each other since September when they have met(B) at Mary”s party.

6. Peter has bought(A) a new MP3 player yesterday but I haven’t seen(B) it yet.

7. The hockey player hit(A) his head on Friday and he was(B) in hospital since then.

Đáp án

1. A (did)

2. B (haven’t made)

3. A (has learned)

4. A (finished)

5. B (met)

6. A (bought)

7. B (has been)

 

IV. Rewrite the sentences using the words given

1. Dorothy has just watered the flowers. (two minutes ago)

_______________________________________________

2. We didn’t get ready for the party. (yet)

_______________________________________________

3. She has already done the washing up. (an hour ago)

_______________________________________________

4. Have you ever visited an orphanage? (last year)

_______________________________________________

5. Uncle Tom took me to the school today. (already)

_______________________________________________

6. Haven”t you put on your jacket yet? (in the morning)

_______________________________________________

7. Susan didn”t spend her summer in Italy last year. (never)​

_______________________________________________

8. The children didn”t return back from the school. (yet)

_______________________________________________

Đáp án

1. Dorothy watered the flowers two minutes ago

2. We haven’t get ready for the party yet

XEM THÊM:  Bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 violet

3. She finished washing up an hour ago

4. Did you visit an orphanage last year?

5. Uncle Tom has already take me to the school

6. Didn”t you put your jacket in the morning?

7. Susan has never spent her summer in Italy

8. The children haven”t return from the school yet.

V/ Put in the present perfect or past simple of the verbs in brackets.

1. Martin (be) ________ to Greek five times. He loves the place.

2. I (work) ________ for a computer company for a year. That was after college.

3. We (move) ________here in 1993. We (be) ________ here a long time now.

4. It isn’t a very good party. Most people (already/ go) ________ home.

5. It was so hot today that I (wear) ________ shorts and a T-shirt at work.

6. My wife and I (move) ________ three times since we (get) married.

7. So far this week there (be) ________ three burglaries in our street.

8. When I was younger I (play) ________ badminton for my local team.

9. In the past few years, it (become) ________ more and more difficult to get into university.

10. I (enjoy) ________ skiing ever since I (live) ________ in Switzerland.

11. I (not see) ________ Rachel for ages. She (not visit) ________ us since July.

Đáp án

1. Martin (be) ____has been____ to Greek five times. He loves the place.

2. I (work) ___worked_____ for a computer company for a year. That was after college.

3. We (move) ___moved_____here in 1993. We (be) ___have been_____ here a long time now.

4. It isn’t a very good party. Most people (already/ go) ___have already gone_____ home.

5. It was so hot today that I (wear) ___wore_____ shorts and a T-shirt at work.

6. My wife and I (move) ____have moved____ three times since we (get) __got___married.

7. So far this week there (be) ____have been____ three burglaries in our street.

8. When I was younger I (play) ___played_____ badminton for my local team.

9. In the past few years, it (become) ___has become_____ more and more difficult to get into university.

10. I (enjoy) ___have enjoyed_____ skiing ever since I (live) ____lived____ in Switzerland.

11. I (not see) ___haven”t seen_____ Rachel for ages. She (not visit) ____hasn”t visited____ us since July.

Xem thêm: Lý Thuyết Về Câu Bị Đông Tiếng Anh 8 Violet, Bài Tập Câu Bị Động Có Đáp Án

Trên đây là Cách chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn và ngược lại. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,… được cập nhật liên tục trên truongxaydunghcm.edu.vn.

Chuyên mục: Đề Thi

Vậy là đến đây bài viết về Bài tập thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn violet đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Dongnaiart.edu.vn

Thông báo: ĐỒNG NAI ART - Tổng hợp và biên soạn các bài viết từ nhiều nguồn trên internet. Trong quá trình thực hiện, nếu chúng tôi có sử dụng hình ảnh và nội dung của bạn mà chưa cập nhật nguồn. Vui lòng liên hệ qua email: dongnaiart.edu.vn@gmail.com để chúng tôi được biết và cập nhật đầy đủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.