Bài tập trắc nghiệm so that such that

Tham khảo tài liệu “bài tập ôn thi tốt nghiệp thpt lesson 5: so/such …that; too … to; enough … that”, tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm so that such that

BÀI TẬP ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT Lesson 5: SO/SUCH …THAT; TOO … TO; ENOUGH … THAT1.The sun shone________ brightly that Maria had to put on her sunglasses A. such B. so C. too D. enough2. Dean was _______a powerfull swimmer that he always won the race. A. too B. enough C. such D. so3.It was _______ that we decided to go to the beach. A. so a nice day B. such nice a day C. so a day nice D. such a nice day4. She was _____ clever that he could make a dress by hands. A. many B. so C. much D. such5. Jane looked _____that the teacher told her to see the doctor. A. so sick B. such sick C. sick so D. much sick6. We had ____ of that place that we decided to return . A. so wonderful memories B. such a wonderful memories C. such wonderful memories D. so a wonderful memories7. He worked________ carefully that it took him a long time to complete the project. A.enough B. so C. too D. such8. It is _____ I can’t finish it on time. A. so hard that B. such hard work C. such a hard work that D. so a hard work that9. My friend is _______ he can’t lift up the table by himself. A. so strong that B. so a strong that C. such strong that D. such a strong that10. The weather was ____ cold that we couldn’t go out. A. too B. enough C. such D. so11. It was ______ for us to want to go out . A. so cold that B. too cold C. such cold thatD. cold too12. Mr Pike is _________ to walk without a stick. A. such a weak that B. so a weak C. enough weak D. too weak13. The ground is too hard _________ . A. for us to dig B. to dig C. for dig D. so dig14. The elephant _________ to run fast. A.

Có thể bạn quan tâm:  đề thi vào lớp 6 môn tiếng việt violet

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Hóa 11 Học Kì 1 Violet, Đề Cương Ôn Tập, Đề Thi Hóa 11 Hk2 Violet

Xem thêm: Tuyển Tập Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 5 Môn Tiếng Anh, Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 5

are too big B. is too big C. too big D. for big15. Your handwriting is too bad for _______ . A. I to read B. I reading C. me reading D. me to read16. This man is so old that he can’t work . A. This man is such old that he can’t work . B. This man is such an old that he can’t work . C. This man is enough old that he can’t work . D. This man is too old to work .17. These shoes are so big that I can wear them. A. These shoes are so a big that I can wear them. B. These shoes is so big that I can wear them. C. These shoes are too big for me to wear . D. These shoes are too big for me to wear them.18. These goods are __________expensive to be sold quickly. A. so B. such C. enough D. too19. She walked too fast _______ . A. to follow B. for her younger sister C. for her younger sister to follow D. for her younger sister to follow her20. I got up _______ late to eat breakfast. A. too B. such C. so D. enough21. He isn’t young ________ to wear this coloured shirt . A. too B. enough C. so D. such22. This pen isn’t cheap enough ______ A. for I to buy B. to buy C. for me to buyD. for me buying23. Mary isn’t strong ________ this bag. A. enough to carry B. enough for her to carry C. enough carry D. enough for carry24. The test wasn’t ___________ them to do . A. easy for enough B . for enough C. easy enough for D. enough easy for25. The land is too poor to grow crops. A. The land isn’t fertile enough to grow crops. B. The land isn’t fertile enough grow crops. C. The land isn’t fertile enough for grow crops. D. The land isn’t enough fertile to grow crops.

Có thể bạn quan tâm:  Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 của giáo viên violet

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *