Bài tập về thì quá khứ đơn violet

… worked? Công dụng·Khi hai hành động cùng xảy ra trong quá khứ, ta dùng Quá khứ hoàn thành cho hành động nào xảy ra Trước và Quá khứ đơn giản cho hành động nào xảy ra sau.Ví dụ :-I met them … tôi mợn tiền, tôi sẽ làm hết sức mình để trở thành tỉ phú) Quá khứ liên tiến (Past Continuous)Hình thức Quá khứ liên tiến =Quá khứ đơn giản của TO BE + Hiện tại phân từXác đỉnhPhu địnhNghi … trong quá khứ. Ví dụ :-I was always working full-time (Tôi luôn luôn làm việc trọn ngày)-He was always asking questions (Nó cứ hỏi hoài) Quá khứ hoàn thành (Past Perfect)Hình thức Quá khứ hoàn…

Bạn đang xem: Bài tập về thì quá khứ đơn violet

*

*

*

… stand2. smile3. eat4. cut5. plan6. say 7. cry8. ride9. clap10. fly1. _________2. _________3. _________4. _________5. _________6. _________ 7.

Xem thêm: Chuyên Đề Phương Trình Đường Thẳng Lớp 10 Violet, Chuyên Đề: Phương Trình Đường Thẳng Oxy

_________8. _________9. _________10. … write13. get14. drop15. camp16. dye 17. sneeze18. lie19. refer20. see11. _________12. _________13. _________14. _________15. _________16. _________ 17. _________18. _________19. _________20. … all. ã The most famous singer is 91 Grammar Time Nguyen Tri Tuan – Nguyen Tuan Kiet EXERCISE 7 Put the verbs into the correct form: Present Continuous or Simple Present. Los Angeles15…

Xem thêm: Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành Violet Hạ Long 2 Ngày 1 Đêm, Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn (Full)

*

*

… The Past Simple Tense : THì quá KHứ ĐƠN Ex I . HÃy chia các động từ trong các câu sau đây ở thì quá khứ . 1. Jack (go ) to the shop . …………………………………………………………………………2. … .____________________________________________________________ Ex III. Thi hiện tại đơn , thì hiện tại tiếp diễn hay thì quá khứ đơn ?1. He often (stay) __________________ at home on Sundays .2. Look! … afternoon……………………………………………… 16. We (eat) lunch at the restaurant with them …………………………………………………… 17. She (begin) the day with an accident …………………………………………………………18. I (forget) about the meeting……………………………………………………………………19…

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *