Bài tập xác định ctpt hợp chất hữu cơ violet

Tham khảo bài viết “biện luận xác định ctpt và viết ctct của hợp chất hữu cơ”, tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: Bài tập xác định ctpt hợp chất hữu cơ violet

http://violet.vn/dhanhcs 1 BIỆN LUẬN XÁC ĐỊNH CTPT VÀ VIẾT CTCT CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠI- KIẾN THỨC CẦN NHỚ1) Nguyên tắc viết CTCT của hợp chất hữu cơ: B1: – Viết mạch cacbon ( theo nhận dạng ở mục 2 ) B2: – Liên kết các nguyên tử ( hoặc nhóm chức ) vào mạch theo thứ tự hoá trị từ cao đến thấp. B3: – Kiểm tra : đủ số lượng nguyên tố và chỉ số nguyên t ử, đúng hoá tr ị ( b ằng s ố g ạch liênkết), có nhóm chức theo yêu cầu của đề: Rượu : –OH, axit: –COOH , ete: –O– , este: –COO– ,anđehit : –CHO …2) Nhận dạng mạch hiđrocacbon : Cấu tạo mạch cacbon CTTQ Tên chung * Mạch hở:chỉ có liên kết đơn * An kan ( hiđrocacbon no) CnH2n+2 (n ≥ 1) * Mạch hở : có 1 liên kết đôi (n ≥ 2) * An ken CnH2n * Mạch vòng : liên kết đơn * Xyclô Ankan ( n ≥ 3 ) * Mạch hở : 1 liên kết ba (n ≥ 2) * Ankin * Mạch hở : 2 liên kết đôi (n≥ 3) * Ankađien CnH2n – 2 * Mạch vòng : 1 liên kết đôi * Xyclo Anken ( n ≥ 3 ) * Aren ( Hiđro cacbon thơm ) * Vòng 6 cạnh đều : 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn ( vòng liên hợp) (n≥ 6) Xyclô * Vòng : có 1 liên kết ba hoặc 2 liên kết CnH2n – 6 *Xyclô ankin hoặc đôi. (n≥ 4) Ankađien * Dạng khác : * Mạch hở : có 4 liên kết đôi * Lưu ý : – CTCT của các dẫn xuất được viết chủ yếu từ các hiđrocacbon bằng ph ương pháp t ươngđương C2H5Cl ⇔ C2H6 Ví dụ : ( vì H và Cl đều có hoá trị bằng I ) C2H6O ⇔ C2H5OH ⇔ C2H6 ( vì OH và H đều có hoá trị I ) – Cấu tạo không bền : khi – OH liên kết với nguyên tử C đã có liên kết đôi, ho ặc có 2 nhóm OHtrở lên cùng gắn vào 1 nguyên tử C. Ví dụ : cấu tạo sau đây là không bền CH2 = CH–OH – Mỗi công thức phân tử có thể có nhiều cấu tạo khác nhau – gọi là các đồng phân.3) Phương pháp xác định CTPT từ công thức nguyên. Khi đề bài cho công thức nguyên của một loại chất nào đó, để xác định CTPT c ủa ch ất này ta c ầnlàm các bước sau đây: B1: Biến đổi công thức nguyên theo dạng chung. B2: Viết công thức dạng chung của lọai chất đang khảo sát B3: Đồng nhất thức giữa công thức nguyên và công thức dạng chung ( đ ồng nh ất v ề ch ỉ s ố: C, H,O … và các nhóm chức giữa 2 công thức ) B4: Biện luận theo ẩn số để xác định công thức đúng.* Chú ý: CTTQ của hi đro cacbon có thể theo dạng: CnH2n+2 -2k ( k = số liên kết π + số vòng ) CTTQ của một dẫn xuất có nhóm chức A: CnH2n+2 -2k – a (A)a ( với a là số nhóm chức A )http://violet.vn/dhanhcs 24) Một số lưu ý khi giải các bài tập tìm CTPT của hợp chất hữu cơ. a) Phản ứng cộng của hiđrocacbon có a liên kết π . CxHy + aBr2 → CxHyBr2a Tổng quát: CxHy + aH2 → CxHx+2a Hoặc có thể biểu diễn dạng : CnH2n+2 -2a + aBr2 → CnH2n +2 -2a Br2a ( trong đó a là số liên kết π ) b) Phản ứng thế với AgNO3 của hiđrocacbon có liên kết ba đầu mạch: dd NH3 2CxHy + aAg2O  2CxHy – a Aga ↓ + aH2O → t0 ( a là số phân tử Ag2O pư ) Thực ra hợp chất tham gia phản ứng này có dạng : CnH2n – 2 nên có thể biểu diễn dạng sau: dd NH3 2CnH2n – 2 + aAg2O  2CnH2n – 2 – a Aga ↓ + aH2O → t0 c) Giới hạn về chỉ số của cacbon và hiđro trong hiđrocacbon CxHy Ở trạng thái khí : x ≤ 4 Giới hạn của số nguyên tử hiđro: x ≤ y ≤ 2x + 2 ; y chẵn. Trong rượu no đơn chức: CnH2n+1OH và axit no đơn chức : CnH2n+1 COOH thì chỉ số H luôn là số chẵn. .v.v..II- BÀI TẬP ÁP DỤNG VÀ NÂNG CAO1)Viết CTCT của các hợp chất : C3H8 , C4H4, C6H6, C3H4, C3H8O, C3H9N , C3H8O3 , C7H8 , C5H122) Cho biết công thức đơn giản của axit mạch hở (A): C 2H3O2; công thức đơn giản của một axit hữucơ mạch hở (B): C 3H4O3 ; rượu mạch hở (C) : C 2H5O. Hãy xác định CTPT của các chất A,B,C vàviết CTCT.Hướng dẫn: Tìm CTPT của chất A C2H3O2 ⇒ CT nguyên : (C2H3O2)n ⇔ CnH2n(COOH)n (*)Từ CTĐG :Mặt khác CTTQ của axit hữu cơ mạch hở có dạng : C mH2m+2-2k-a(COOH)a (**) ( k: số l/ k π trongmạch C) m = n (1) Đồng nhất hai công thức trên ta có : 2m+ 2 − 2k − a = 2n (2) thay (1) và (3) vào (2) → n = 2 – 2k a = n (3)  Chọn k = 0 , n = 2 là phù hợp nhất k 0 1 2 → CTPT : C2H4 (COOH)2 , HS tự viết CTCT n 2 0 -23) Cho biết X là một hiđrocacbon có công thức thực nghiệm (C 3H4)n. Biết X không làm mất màu dungdịch nước Brom.a) Lập luận xác định CTPT của Xb) Xác định CTCT đúng của X. Biết X khi tác dụng với Clo ( ánh sáng) ch ỉ thu đ ược m ột s ản ph ẩmhữu cơ duy nhất chứa một nguyên tử Clo trong phân tử ( dẫn xuất mono clo)Hướng dẫn:a) X không làm mất màu dung dịch brom : có 2 trường hợp xảy ra- X là hiđro cacbon mạch hở chỉ chứa liên kết đơn.

Có thể bạn quan tâm:  đáp án ioe lớp 10 vòng 1

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Môn Sinh Lớp 7 Đầy Đủ Chi Tiết, Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Môn Sinh Học Lớp 7

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Chi Tiết Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Sinh Học Năm 2015

CTTQ : CxH2x + 2- X là hiđro cacbon có chứa vòng benzen. CTTQ : CxH2x – 6( có thể có trường hợp thứ 3 là hiđrocacbon mạch vòng chỉ có liên k ết đ ơn. CTTQ : C xH2x với x ≥ 4nhưng học sinh THCS chưa được học )* X có dạng C3nH4n- Nếu X có dạng CxH2x + 2 ⇒ 4n = 6n + 2 ( loại)- Nếu X có dạng CxH2x – 6 ⇒ 4n = 6n – 6 ⇔ n = 3CTPT của X là C9H12http://violet.vn/dhanhcs 3b) Vì X tác dụng với Cl2 ( ánh sáng) chỉ thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất chứa m ột nguyên t ửClo, nên X có cấu tạo đối xứng. CH3 CTCT : CH3 CH34) Viết CTCT của các chất có tên sau :a) Butađien-1,3 (C4H6) ; d) Polivinyl clorua (PVC ) ; b) Pen ten -2 ; c) 2- Brom,2-Mêtyl butand) 2-Mêtyl, buten -1 ; e) đimêtyl Axetilen ; g) glyxerol ( C3H8O3) ; h) Glucozơ mạch hở5) Một ankin X có tỉ khối so với Heli bằng 13,5a) Viết CTPT của chất X và cấu tạo mạch hở của X, biết X tác dụng được với Ag2O trong ddNH3b) Viết PTPƯ khi cho X tác dụng với Cl2, HBr, H2O, AgNO3 trong dung dịch NH3.6) Có 3 chất hữu cơ A,B,C đều có M = 46, trong đoc A và B tan nhi ều trong n ước và tác d ụng đ ượcvới Na, Ngoài ra B còn tác dụng được với NaOH; còn C không có các tính ch ất trên nh ưng nhi ệt đ ộsôi thấp hơn A và B. Xác định cấu tạo A,B,C và viết các PTHH minh hoạ cho các tính chất trên.7) Mì chính ( bột ngọt ) là muối Natri của aminoaxit glutamic. Đây là m ột axit m ạch th ẳng có nhómamino –NH2 và nhóm –COOH cùng kết hợp với 1 nguyên tử Cacbon và có công th ức phân t ử làC5H9O4N. Hãy viết CTCT của axit glutamic và CTCT của mì chính.8) Đốt cháy hoàn toàn một lượng hyđrocacbon A thì thu được 8,8gam CO2 và 1,8 gam H2O.a) Xác định CTPT của A biết khối lượng phân tử của A không quá 80đvC.b) Nếu A làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường và tạo thành sản phẩm ch ứa 18,09%cacbon theo khối lượng. Xác định CTPT của A và đề xuất một CTCT của A.Hướng dẫn: a) Đặt CTTQ của hợp chất A là CnHm ( số mol : a ) Lập luận tìm được : n = m và n ≤ 6,15 ⇒ các CTPT có thể có: C2H2 , C4H4 , C6H6 b) * Giả sử A là C2H2 , viết PTHH xảy ra 24 18, 09 = ⇒ k = 0,66 ( loại ) Theo đề ta có : 26 + 160k 100 * làm tương tự với C4H4 và C6H6 ta chọn được C6H6 * Cách khác : Có thể dùng công thức tổng quát: CnH2n+2 -2a ( với a = số pt ử Br2 p-ứng )9) Đốt cháy hoàn toàn 15,6 gam hợp chất hữu cơ (A) thu được 26,88 lít CO2 ( đktc)và 10,8 gam H2O.1) Xác định CTĐG của (A)2) Xác định CTCT và viết PTHH xảy ra của (A) trong 2 trường hợp sau đây:a. Biết : 1mol (A) + 4 mol H2 ( xúc tác Ni, t0C); 1 mol (A) + 1mol Br2/CCl4 và d(A)/He =26.b. Biết : 0,1 mol (A) phản ứng với AgNO3 dư/ NH3 thu được 15,9 gam kết tủa. (A) có dạng mạch hở.Hướng dẫn;Lập luận tìm được : x : y = 1: 1Chứng minh A không chứa Oxi.Do đó công thức đơn giản của A là CxHy với x : y = 1,2 : 1,2 = 1:1 CTTQ là (CH)ndA/He = 26 ⇒ MA = 104.(CH)n = 104, suy ra n = 8A = C8H8 , lập luận để tìm độ bất bão hòa = 5 ( tức là số π + vòng = 5 )- Lập luận suy ra A có 1 liên kết đôi C = C- Lập luận suy ra A phải có vòng benzenCông thức cấu tạo của A là :2b- Làm tương tự, tìm được C4H410) Hỗn hợp A gồm C3H4, C3H6, C3H8 có tỷ khối hơi đối với H2 bằng 21. Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít A(đktc), cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình chứa dung dịch n ước vôi trong d ư. H ỏi kh ối l ượng bìnhnước vôi trong tăng bao nhiêu gam ? 2. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X, cho toàn bộ sản phẩm cháy l ội qua dung d ịch Ba(OH) 2dư thu được 118,2 gam kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch trong bình gi ảm đi 77,4 gam. Xácđịnh công thức phân tử của hiđrocacbon X.

Có thể bạn quan tâm:  đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh bình định năm 2016

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *