Biến và cách khai báo của Pascal

Trong các bài viết trước Dongnaiart đã giới thiệu cho bạn các kiểu dữ liệu trong Pascal, bài viết này Dongnaiart sẽ giới thiệu cho bạn về biết và cách khai báo của Pascal


VIDEOOO

Bài viết liên quan

  • Biến kiểu Variant trong Pascal
  • Mảng trong Pascal
  • Hằng và khai báo hằng trong Pascal
  • Kiểu dữ liệu Boolean trong Pascal
  • Phạm vi của biến trong Pascal

Biến là giá trị có thể thay đổi được trong mỗi chương trình, mỗi biến trong Pascal có một kiểu dữ liệu nhất định, xác định kích thước và cách bố trí trong bộ nhớ, phạm vi các giá trị có thể được lưu trữ trong bộ nhớ đó; và bộ toán tử có thể áp dụng cho biến.

Bạn đang xem: Khai báo biến trong pascal

Tên của biến có thể bao gồm các chữ cái, chữ số, ký tự gạch chân và phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc ký tự gạch chân. Pascal không phân biệt chữ hoa và chữ thường, vì vậy sử dụng chữ hoa hay chữ thường cũng đều như nhau.

Cách khai báo biến trong Pascal

Pascal có nhiều hàm khác nhau, để tìm hiểu hết các hàm Pascal không phải chuyện sớm mà cần phải nghiên cứu thật lâu, có nhiều hàm Pascal đơn giản, nhưng có có hàm phức tạp giống như các biến vậy.

Nội dung bài viết:1. Các biến cơ bản trong Pascal.2. Khai báo biến trong Pascal.3. Khởi tạo giá trị của biến trong Pascal.

Biến và cách khai báo của Pascal

1. Các biến cơ bản trong Pascal

bien va cach khai bao cua pascal

Ngôn ngữ lập trình Pascal cũng cho phép xác định các kiểu biến khác nhau. Tuy nhiên trong bài viết này Dongnaiart sẽ chỉ giới thiệu cho bạn các biến cơ bản.

bien va cach khai bao cua pascal 2

2. Khai báo biến trong Pascal

Tất cả các biến phải được khai báo trước khi sử dụng chương trình Pascal. Tất cả các khai báo biến theo sau từ var. Một khai báo chỉ định một danh sách biến, tiếp theo là dấu hai chấm (:) và kiểu biến. Cú pháp khai báo biến:

var

variable_list : type;

Trong đó type phải là kiểu biến Pascal hợp lệ, bao gồm các ký tự (character), số nguyên (interger), số thực (real), boolean hoặc bất kỳ kiểu dữ liệu do người dùng chỉ định, … . Và variable_list có thể bao gồm một hoặc nhiều tên định danh được phân tách nhau bởi dấu phẩy.

Dưới đây là một số khai báo biến hợp lệ:

varage, weekdays : integer;taxrate, net_income: real;choice, isready: boolean;initials, grade: char;name, surname : string;

Trong các bài viết trước Dongnaiart đã đề cập Pascal cho phép khai báo kiểu. Có thể xác định kiểu khai báo bằng tên hoặc định danh. Ngoài ra có thể sử dụng khai báo kiểu để xác định các kiểu biến.

Có thể bạn quan tâm: Hàng xách tay là gì? Smartphone xách tay có gì khác smartphone chính hãng?

Ví dụ:

typedays, age = integer;yes, true = boolean;name, city = string;fees, expenses = real;

Khai báo kiểu có thể được sử dụng trong khai báo biến.

varweekdays, holidays : days;choice: yes;student_name, emp_name : name;capital: city;cost: expenses;

Lưu ý giữa khai báo kiểu (type) và khai báo biến (var) có sự khác nhau. Khai báo kiểu cho biết các kiểu như integer (kiểu số nguyên), real (số thực), … . Còn khai báo biến cho biết giá trị mà một biến có thể thực hiện.

Bạn có thể so sánh khai báo kiểu trong Pascal với typedef trong C. Quan trọng nhất là tên biến đề cập đến vị trí bộ nhớ, nơi mà giá trị của biến sẽ được lưu trữ, còn khai báo kiểu thì không.

3. Khởi tạo giá trị của biến trong Pascal

Các biến được gán giá trị với dấu hai chấm (:) và dấu bằng (=), tiếp theo là một biểu thức hằng. Công thức chung để gán một giá trị là:

variable_name := value;

Mặc định các biến trong Pascal không được khởi tạo bằng 0, mà có thể chứa các giá trị rác. Vì vậy tốt hơn là khởi tạo các biến trong một chương trình.

Các biến có thể được khởi tạo (được gán giá trị ban đầu) trong phần khai báo biến. Khởi tạo biến theo sau từ var và cú pháp khởi tạo như sau:

varvariable_name : type = value;

Một số ví dụ như:

age: integer = 15;taxrate: real = 0.5;grade: char = ‘A’;name: string = ‘John Smith’;

Dưới đây là ví dụ chương trình hoàn chỉnh sử dụng các biến và cách khai báo của Pascal :

program Greetings;constmessage = ‘ Welcome to the world of Pascal ‘;typename = string;varfirstname, surname: name;beginwriteln(‘Please enter your first name: ‘);readln(firstname);writeln(‘Please enter your surname: ‘);readln(surname);writeln;writeln(message, ‘ ‘, firstname, ‘ ‘, surname);end.

Sau khi được biên dịch và thực thi, đoạn mã trên sẽ cho kết quả:

Có thể bạn quan tâm: 3 cách nói Tôi hiểu rồi, Tôi biết rồi tiếng Hàn Quốc hiện nay

Please enter your first name:JohnPlease enter your surname:SmithWelcome to the world of Pascal John Smith

Biến liệt kê

Bạn đã thấy cách sử dụng các kiểu biến đơn giản như Integer, Real và Boolean. Các biến của kiểu liệt kê, có thể được khai báo như sau:

varvar1, var2, … : enum-identifier;

Khi khai báo các biến kiểu liệt kê, bạn có thể sử dụng khai báo kiểu. Ví dụ:

typemonths = (January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December);Varm: months;…M := January;The following example illustrates the concept −program exEnumeration;typebeverage = (coffee, tea, milk, water, coke, limejuice);vardrink:beverage;beginwriteln(‘Which drink do you want?’);drink := limejuice;writeln(‘You can drink ‘, drink);end.

Sau khi được biên dịch và thực thi, đoạn mã trên sẽ cho kết quả là:

Which drink do you want?You can drink limejuice

Biến miền con

Biến miền con được khai báo:

varsubrange-name : lowerlim … uperlim;

Ví dụ về khai báo biến miền con:

varmarks: 1 … 100;grade: ‘A’ … ‘E’;age: 1 … 25;

Chương trình cụ thể sử dụng các biến kiểu miền con:

program exSubrange;varmarks: 1 .. 100;grade: ‘A’ .. ‘E’;beginwriteln( ‘Enter your marks(1 – 100): ‘);readln(marks);writeln( ‘Enter your grade(A – E): ‘);readln(grade);writeln(‘Marks: ‘ , marks, ‘ Grade: ‘, grade);end.

Sau khi được biên dịch và thực thi, đoạn mã trên sẽ cho kết quả là:

Enter your marks(1 – 100):100Enter your grade(A – E):AMarks: 100 Grade: A

Xem thêm: Non farm là gì? Bản tin việc làm phi nông nghiệp Mỹ

Lời kết: Như vậy trên đây là bài viết Biến và cách khai báo của Pascal. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button