đề kiểm tra 1 tiết hình học 8 chương 3

A.(frac{{AB}}{{CD}} = frac{2}{3})B.(frac{{AB}}{{CD}} = frac{3}{2})C.(frac{{AB}}{{CD}} = frac{1}{{15}})D.(frac{{AB}}{{CD}} = 15)

Câu 2:Mã câu hỏi:120872

Tỉ số của hai đoạn thẳng thì :

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết hình học 8 chương 3

A.Có đơn vị đoB.Không phụ thuộc vào đơn vị đo C.Phụ thuộc vào đơn vị đo D.Cả 3 câu đều sai

Câu 3:Mã câu hỏi:120873

Cho MN = 3dm và PQ = 30cm. Tỉ số của hai đoạn thẳng MN và PQ là

A.(frac{1}{{15}})B.(frac{1}{{10}})C.10D.15

Câu 4:Mã câu hỏi:120874

Độ dài x trong hình sau bằng:

*

A.2,5B.7,5C.15/4D.20/3

Câu 5:Mã câu hỏi:120875

Độ dài x và y trong hình sau bằng bao nhiêu ( Cho BC = 3 )

*

A.x = 1,75 ; y = 1,25 B.x = 1,25 ; y = 1,75C.x = 2 ; y = 1 D.x = 1 ; y = 2

Câu 6:Mã câu hỏi:120876

Cho tam giác ABC đồng dạng tam giác DEF, biết(frac{{AB}}{{DE}} = frac{2}{3}), và({S_{DEF}} = 45c{m^2})Khi đó ta có :

A.({S_{ABC}} = 20c{m^2})B.({S_{ABC}} = 30c{m^2})C.({S_{ABC}} = 35c{m^2})D.({S_{ABC}} = 40c{m^2})

Câu 7:Mã câu hỏi:120877

Trong hình vẽ sau đây ( MN // BC ) thì số đo x bằng :

*

A.6/5B.5/6C.3/10D.10/3

Câu 8:Mã câu hỏi:120878

Trong hình vẽ sau đây (EF // MN ) thì số đo của MP là:

*

A.2B.6C.4,5D.9

Câu 9:Mã câu hỏi:120879

Trong hình vẽ sau, ta có :

*

A.MN // AC B.ME // BCC.MN không // AC và ME không // BCD.Cả ba câu trên đều sai

Câu 10:Mã câu hỏi:120880

Cho hình vẽ sau, độ dài x trong hình vẽ là :

*

A.16/3B.3/16C.3D.12

Câu 11:Mã câu hỏi:120881

Trong hình vẽ dưới đây, ta có:

*

A.(frac{{MB}}{{MC}} = frac{{AB}}{{AC}})B.(frac{{MB}}{{MC}} = frac{{AB}}{{BC}})C.(frac{{MB}}{{MC}} = frac{{AC}}{{AB}})D.(frac{{MB}}{{MC}} = frac{{AC}}{{BC}})

Có thể bạn quan tâm:  Bộ đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng anh lớp 12 có đáp

Câu 12:Mã câu hỏi:120882

Cho đoạn thẳng AB = 2dm và CD = 100m, tỉ số của hai đoạn thẳng này là :

A.1/50B.1/2C.1/5D.1/500

Câu 13:Mã câu hỏi:120883

Trong hình vẽ sau đây (EF // MN ) thì số đo của NP là:

*

A.2B.6C.9D.12

Câu 14:Mã câu hỏi:120884

Trong hình vẽ sau, ta có :

*

A.MN // AC B.ME // BCC.MN không // AC và ME không // BCD.Một đáp số khác

Câu 15:Mã câu hỏi:120885

Cho hình vẽ sau, độ dài x trong hình vẽ là :

*

A.10B.15C.6D.12

Câu 16:Mã câu hỏi:120886

Cho tam giác ABC đồng dạng tam giác DEF có(frac{{AB}}{{DE}} = frac{1}{2};{S_{DEF}} = 120c{m^2}). Khi đó, ta có:

A.({S_{ABC}} = 10c{m^2})B.({S_{ABC}} = 30c{m^2})C.({S_{ABC}} = 60c{m^2})D.({S_{ABC}} = 810c{m^2})

Câu 17:Mã câu hỏi:120887

Trong hình sau đây, ta có :

*

A.(Delta ABC backsim Delta AHB)B.(Delta ABC backsim Delta ACH)C.(Delta ABC backsim Delta HBA)D.(Delta ABH backsim Delta HAC)

Câu 18:Mã câu hỏi:120888

Cho tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 8cm, AC = 6cm. Một đường thẳng song song với BC cắt AB và AC theo thứ tự ở M và N sao cho BM = AN. Độ dài MN là :

Xem thêm: Ma Trận Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tin Học 7 Hk1 Có Ma Trận Đề Thi Học Kì I

A.2,8 cmB.3 cmC.3,2 cmD.3,6 cm

Câu 19:Mã câu hỏi:120889

Cho tam giác ABC, đường phân giác BD. Qua D kẻ đường thẳng song song với BC, cắt AB ở I. Biết DI = 6cm, BC = 10cm. Độ dài AB là

A.12 cmB.14 cmC.15 cmD.đáp số khác

Câu 20:Mã câu hỏi:120890

Cho tam giác ABC đồng dạng tam giác A’B’C’ và hai cạnh tương ứng AB = 6cm, A’B’ = 3 cm. Vậy hai tam giác này đồng dạng với tỉ số đồng dạng là:

Có thể bạn quan tâm:  Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 12

A.1/2B.2C.3D.18

Câu 21:Mã câu hỏi:120891

Cho hình vẽ sau. Độ dài cạnh x có giá trị là:

*

A.(frac{{AB}}{{DE}} = frac{{AC}}{{DC}})B.(frac{{AB}}{{BC}} = frac{{DE}}{{DC}})C.(frac{{AB}}{{BE}} = frac{{DE}}{{CE}})D.(frac{{AB}}{{DE}} = frac{{AC}}{{BC}})

Câu 23:Mã câu hỏi:120893

Tìm độ dài x trong hình vẽ sau:

*

A.3B.2C.5D.4

Câu 25:Mã câu hỏi:120895

Biết:({rm{AB = 6cm; MN = 4cm}}). Khi đó:(frac{{{rm{AB}}}}{{{rm{MN}}}} = )

A.(frac{{6cm}}{{4cm}})B.(frac{3}{2})C.(frac{2}{3})D.(frac{3}{2})cm

Câu 26:Mã câu hỏi:120896

Tìm x trong hình vẽ sau:

*

A.2cmB.4cmC.6cmD.8cm

Câu 28:Mã câu hỏi:120898

Cho AB = 6cm , AC =18cm, tỉ số hai đoạn thẳng AB và AC là:

A.({rm{ 4; 5; 6 & 4; 5; 7}}{rm{. }})B.({rm{ 2; 3; 4 & 2; 5; 4}}{rm{. }})C.({rm{ 6; 5; 7 & 4; 5; 7}}{rm{. }})D.({rm{ 3; 4; 5 & 9; 12; 15}}{rm{. }})

Câu 30:Mã câu hỏi:120900

Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số k, vậy tam giác DEF đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số?

A.(k^2)B.kC.1/kD.1

Câu 31:Mã câu hỏi:120901

Cho hai tam giác vuông, tam giác thứ nhất có một góc bằng 430; tam giác thứ hai có một góc bằng 470. Thế thì ta có :

A.Hai tam giác này đồng dạng với nhau B.Hai tam giác này không đồng dạng với nhauC.Hai tam giác này bằng nhau D.Hai tam giác này có diện tích bằng nhau

Câu 32:Mã câu hỏi:120902

Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số k. Đường phân giác AM và DN đồng dạng theo tỉ số?

A.kB.1/kC.(k^2)D.không xác định

Câu 33:Mã câu hỏi:120903

Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số k. Đường trung tuyến AM và DN đồng dạng theo tỉ số?

Có thể bạn quan tâm:  Thì quá khứ tiếp diễn với when và while violet

A.1/kB.kC.(k^2)D.không xác định

Câu 34:Mã câu hỏi:120904

Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số k. Diện tích hai tam giác có tỉ số đồng dạng là:

A.kB.(k^2)C.(k^3)D.1/k

Câu 35:Mã câu hỏi:120905

Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số k. Đường cao AM và DN đồng dạng theo tỉ số?

A.kB.1/kC.3/kD.(k^2)

Câu 36:Mã câu hỏi:120906

Hình thang ABCD có 2 đáy CD = 4cm và AB = 1cm. Một đường thẳng song song với hai đáy, cắt các cạnh AD và BC ở E và F. Biết AE = AD/3, độ dài EF là :

A.1,3 cmB.4,5cmC.3,2 cmD.một đáp số khác

Câu 37:Mã câu hỏi:120907

Cho hình thang ABCD, các cạnh bên AB và CD kéo dài cắt nhau tại M. Biết AM/AB=5/3và BC = 2

A.7B.6,5C.4D.đáp số khác

Câu 38:Mã câu hỏi:120908

Cho hình bình hành ABCD, E là một điểm trên cạnh DC mà DE = 8cm. AE cắt BC tại F, biết

AB =12 cm, BC = 7cm. Độ dài FC là :

Xem thêm: Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 9 Violet, Đề Thi Chọn Hsg

A.2,5 cmB.2,7 cmC.3,6 cmD.đáp số khác

Câu 39:Mã câu hỏi:120909

Cho hình thang vuông ABCD có A = D = 900, BC( bot )BD, AB = 2cm, CD = 8cm . Số đo góc C là :

A.25B.40C.70D.đáp số khác

Câu 40:Mã câu hỏi:120910

Cho tam giác ABC có AD là phân giác của góc BAC. Gọi M và N là hình chiếu của B và C trên AD. Biết AB = 2dm và AC = 25cm. Tỉ số BM/CN là:

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *