đề kiểm tra hóa 8 chương 4 violet

… thể tích khí oxi tham gia phản ứng ( đktc)là: A 4, 48 l B 8, 96 l C 6,72 l D 2,24l Câu6 : Muốn điều chế 2 ,8 lít khí oxi ( đktc) khối lượng KMnO4 cần nhiệt phân là: A 39,5g B 40 ,5g C 41 , 5g D 42 ,5g … nguyên tố hóa học khác D Một nguyên tố hóa học khác Câu : Câu phát biểu sau đúng: A Oxi chất khí nhẹ không khí tan nước B Oxi chất khí nặng không khí, tan nhiều nước C Oxi chất khí nặng không khí, … liệu để điều chế oxi PTN là: a/ K2MnO4 b/ KMnO4 c/ KClO4 d/ abc Câu 4) Phân hủy 0,2mol KClO3 ,thể tích khí oxi (đktc) thu là: a/ 11 ,2l b/ 4, 48l c/ 6,72l d/22,4l Câu ) Hãy khoanh tròn chữ Đ S cuối…

Bạn đang xem: đề kiểm tra hóa 8 chương 4 violet

*

*

… O = 94 → 2X = 94 – 16 = 78 đvc → X= (2đ) 0,5đ 0,5đ 0,5đ 2đ 78 = 39 đvc b Tra bảng X nguyên tố Kali (kí hiệu K) – Công thức sai (1 ) → Sửa sai (1 ) AlS Al2S Fe2 Fe HCl2 HCl 1 2đ …

*

… S = 32; Cl = 35,5 Trường : THCS – THPT Ngơi Sao Lớp : 8/ Họ tên: Điểm: ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MƠN HĨA Thời gian : 45 phút Lời phê giáo viên: Câu 1: Hiện tượng sau tượng vật lý hay tượng hóa học.Giải … phân tử khối chất sau: CaCO3; BaCl2; Fe2(SO4)3 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Cho Ca = 40; C = 12 ; O = 16 ; Ba = 13 7; Fe … ………………………………………………………………………………………… Câu 5: (3đ) Cho 56 g KOH tác dụng với 98 g dung dịch H2SO4 sau phản ứng thu m (g) dung dịch gồm K2SO4 18 g H2O a Viết PTPU b Viết cơng thức khối lượng? c Tính giá trị m ……………………………………………………………………………………………

*

*

… 3x → 9x 3x – BTKL: mhh bđ + mNaOH = mCR + mH2O  316 .x + 273.3x + 13 x.40 = 23,745 + 18 .4x  x = 0, 015 – Vậy mhh bđ = 316 .0, 015 + 273.0, 015 .3 = 17 ,025 gam … C 9, 315  D 8,389 HD: – MX = 14 .10 0 /18 ,667 = 75  X Gly: H2N-CH2-COOH – MM = 18 9; MN = 246; Mđipeptit = 13 2 (chỉ việc ấn máy tính để M: cách tính thầy hướng dẫn lần trước) – nM = 0,945 /18 9 = … gam C 8,2 gam D 10 ,4 gam Câu 21: Khi xà phòng hóa triolein ta thu sản phẩm A C15H31COONa etanol B C17H35COOH glixerol C C15H31COONa glixerol D C17H33COONa glixerol Câu 22: Khi đun nóng chất X…
… dụng TNKQ TL TNKQ TL 1( 0,5đ) 1( 0,5đ) 1( 0,5đ) 3 (1, 5đ) 1( 1,5đ) 1( 1,5đ) 2 (1 ) 1( 0,5đ) 3 (1, 5đ) Tổng cộng 2 (1 ) 2 (1 ) 2 (1 ) 5(3,5đ) 4(3,5đ) 15 (10 đ) 1( 1đ) 1( 1đ) 2(2đ) ĐÁP ÁN (đề 1) I PHẦN TRẮC NGHIỆM … tham trình hóa học số gia sản phẩm PTHH cụ thể Số câu hỏi Câu 9 ,10 ,16 1 Câu 18 a Câu 17 0,5 1, 0 – Vận dụng Câu 19 1, 0 3,25đ tìm hệ số số PTHH Câu 11 ,12 Số điểm Tổng số câu 0,75 1, 0 3,0 0,5 1 Tổng … TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Mức độ Kiến thức Hiện tượng VL, HH Dấu hiệu p/ư HH Điều kiện p/ư HH Định luật BTKL Phương trình hóa học Tổng cộng Nhận biết TNKQ TL 2 (1 ) 1( 0,5đ) 1( 0,5đ) 1( 1đ) 1( 0,5đ) 4(2đ) 2 (1, 5đ)…
… PTPƯ 1 1.0 0.5 2.0 1. 5 5.0 Câu 2.0 điểm câu 2.0 điểm câu 2.0 điểm 4.0 điểm 11 10 điểm UBND HUYỆN CÁT HẢI TRƯỜNG TH & THCS HIỀN HÀO ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT NĂM HỌC 2 012 – 2 013 MÔN HOÁ : – TUẦN 13 Thời … Chủ đề C 1: Sự biến đổi chất phản ứng hoá học MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN HOÁ: TUẦN Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Chuẩn biết: Chuẩn hiểu: … Số điểm 1 Số câu điểm =1. 10 .% Chủ đề 2: Biết đk Phản ứng dấu hiệu nhận hóa học biết PUHH Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu Số điểm 0.5 Chủ đề ĐLBTKL Viết biểu thức liên hệ giũa khối lượng chất phản…
… đổi chất 2 (1 ) 2câu1đ 10 % Phản ứng hóa học 1( 1,5 1câu1,5đ đ 15 % Định luật BTKL 1( 1đ) 1( 0,5đ) 2câu1,5 đ 15 % PTHH 2(2đ) 1( 1 đ) 2 (1, 1( 0,5 6câu đ ) đ) 50% Ý nghĩa PTHH 1( 1đ ) 1c âu 1 10 % Cộng câu … TRƯỜNG THCS TỐ HỮU KIỂM TRA TIẾT NĂM HỌC : 2 011 – 2 012 Môn : Hóa Lớp : 8 /1 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ( Đáp án gồm trang ) CÂU Ý 1. 1 1. 2 1.

Xem thêm: Ngữ Pháp: *Adjective Of Attitude (Tính Từ Chỉ Thái Độ), Adjectives Of Attitude (Tính Từ Chỉ Thái Độ)

3 2 .1 2.2 3 .1 3.2 3.3 4 .1 4.2 5 .1 5.2 5.3 5.4 5.5 … TRA TIẾT HOA CHƯƠNG I Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao tn tl tn tl tn tl tn tl 1( 0,5) 1( 0,5đ) 1( 0,5 đ 1( 1đ) 1( 0,5d ) 2 (1 đ) 1( 2đ) 1( 0,5 đ) 1( 0,5 đ) Hóa trị Cộng 1( 1,5…
… KIỂM TRA TIẾT MÔN HOÁ HỌC LỚP HK II NĂM HỌC 2 010 – 2 011 TIẾT 46 Họ tên: Nhận xét GV: Điểm: Lớp: 8/ A/ TRẮC NGHIỆM: (3Đ) Chọn câu trả lời cho câu … 4: (1 ) Một oxit kim loại M có hoá trị II M chiếm 60% khối lượng Xác định công thức hoá học oxit ( Cho biết Cu = 64; O = 16 ; S = 32; P = 31; Mg = 24 ) 0 0 0 ĐÁP ÁN ĐỀ HOÁ TIẾT 46 – 2 010 – 2 011 … MA TRẬN ĐỀ HOÁ TIẾT 46 – 2 010 – 2 011 Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TN TL TN TL Thấp Cao TL TL Bài toán Viết PTHH Bài toán tính theo biểu diễn tính theo PTHH phản ứng PTHH Oxi 0,5 0,25đ 1 2,5đ…
… phần không khí: a) 21% khí Nittơ , 78% khí Oxi , 1% khí khác b) 21% khí Oxi , 78% khí Nitơ , 1% khí khác c) 1% khí Oxi , 21% khí Nittơ , 78% Các khí khác d) 1% khí Nitơ , 21% khí khác , 78% khí Oxi … thành phần không khí : A 21% khí khác , 78% khí Nitơ , 1% khí Oxi B 21% khí Oxi , 78% khí khác , 1% khí Nitơ C 21% khí Oxi , 78% khí Nitơ , 1% khí khác D 21% khí Nitơ , 78% khí Oxi , 1% khí khác … phần không khí : Cõu 29 A 21% khí khác , 78% khí Nitơ , 1% khí Oxi B 21% khí Nitơ , 78% khí Oxi , 1% khí khác ( CO , CO2, khí ) C 21% khí Oxi , 78% khí khác , 1% khí Nitơ D 21% khí Oxi , 78% khí…
… ) 1TNKQ (0,25 ) 1TNKQ (0,25 ) S oxihúa 1TL 1TL 1TNKQ (0,25 ) 1TNKQ (0,25 ) 3TNKQ (0,75 ) 1TL (3,0 ) 1TNKQ (0,25 ) 1TL (3,0 ) 1TNKQ (0,25 ) 2TNKQ (0,5 ) 1TNKQ (0,25 ) 4TNKQ (1, 0 ) TL (8, 0 ) 11 … thc v lp PTHH 0,5 8, 3% 34% 1, 5 15 % -PTHH -í ngha PTHH 1, 5 25% 80 % 4,0 40% 6,0 60% 2,5 25% 3,0 30% Giỏo viờn thit lp v : Vn Th Kim Hng 1, 5 15 % 14 10 10 0% H v tờn : Lp 8A1 im KIM TRA TIT MễN HO HC … hc 1, 5 1, 5 (15 %) Cõn bng c phng trỡnh húa hc v phõn loi c phn ng HH 1, 0 5,5 (55%) Gii cỏc bi toỏn hoỏ hc cú liờn quan n oxi, khụng khớ 1 3,0 1 1 3,0 (30%) 10 2,5 1, 0 0,5 3,0 3,0 10 ,0 (25%) (10 %)…
… 5.B 6.D 7.C 8.D 9.B 10 .B 11 .A 12 .C 13 .A 14 .C 15 .B 16 .D 17 .C 18 .C 19 .B 20.D 21. C 22.D 23.A 24.D 25 26.D 27.C 28.B 29.B 30.D 31. A 32.C 33.B 34.D 35.B 36.C 37.A 38.B 39.B 40.A 41. B 42.D 43.C 44.A … C12H22O 11 Câu 31: Thông thường nước mía chứa 13 % saccarozo Nếu tinh chế nước mía lượng saccarozo thu ? ( hiệu suất 80%) A 10 4kg B 11 0kg C 10 5kg D 11 4kg Câu 32: Cacbohidrat Z tham gia chuyển hóa … Ni D CS2 + NaOH Câu 51 Từ xenlulozơ sản xuất xenlulozơ trinitrat, trình sản xuất bị hao hụt 12 % Từ 1, 62 xenlulozơ lượng xenlulozơ trinitrat thu A 2,975 B 3, 613 C 2,546 D 2, 613 Câu 52 Điểm giống…
… án: Câu (2 đ) 2 (1 ) 3 (1 ) 4 (1 đ) (2đ) 6(3đ) Thang điểm Đáp án 39 C 19 K A 1H D s2, p6, d10, f14 B 22,4dm3 C Gần A 1 D 32e D C Lớp D Lớp có 1e C P (Z =15 ) A Kim loại 1.

Xem thêm: Bài Tập Thì Quá Khứ Đơn Violet, Bài Tập Thì Quá Khứ Hoàn Thành

B 14 ,964 .10 -24g B 35,45 A … dịch HCl thu 1, 12lít khí H2(đktc) Tính khối lượng Mg Zn có hỗn hợp ban đầu Cho Mg=24, Zn =65, H =1, Cl =35,5 Hết TRUNG TÂM GDTX ĐỐNG ĐA ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2 011 – 2 012 Đống Đa , … HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC (Hướng dẫn gồm 01 trang) năm 2 011 I Hướng dẫn chung: Câu 1, 2, 3, 4: trắc nghiệm: 1 iểm/3ý cần chọn đáp án Câu 5: điền trực tiếp vào dấu … Câu 6: giải chi tiết phần II Thang…
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *