đề thi nghề tin học thpt excel

Đề thi nghề tin học THPT mã số 6 có đáp án, bao gồm đầy đủ các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức trọng tâm thi nghề tin học trong năm học này

Câu 1. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả?

A. 3

B. HOC

C. TIN

D. Tinhoc

Câu 2. Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl – S là:

A. Xóa tệp văn bản

B. Chèn kí hiệu đặc biệt

C. Lưu tệp văn bản vào đĩa

D. Tạo tệp văn bản mới

Câu 3. Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin, muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím?

A. Shift_Del

B. Alt_Del

C. Ctrl_Del

D. Cả 3 câu đều sai

Câu 4. Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện

A. Window – Save

B. Edit – Save

C. Tools – Save

D. File – Save

Câu 5. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện:

A. File – View Show

B. Window – View Show

C. Slide Show – View Show

D. Tools – View Show

Câu 6. Khi đang làm việc với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện:

A. Edit – New Slide

B. File – New Slide

C. Slide Show – New Slide

D. Insert – New Slide

Câu 7. Trong khi đang soạn thảo văn bản Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để:

A. Cắt một đoạn văn bản

B. Dán một đoạn văn bản từ Clipboard

C. Sao chép một đoạn văn bản

D. Cắt và sao chép một đoạn văn bản

Câu 9. Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện

A. View – Exit

B. Edit – Exit

C. Window – Exit

D. File – Exit

Câu 10. Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:

A. Control Windows

B. Control Panel

C. Control System

D. Control Desktop

Câu 11. Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện:

A. Bấm phím Enter

B. Bấm phím Space

C. Bấm phím mũi tên di chuyển

D. Bấm phím Tab

Câu 12. Em sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục?

A. Microsoft Office

B. Accessories

C. Control Panel

D. Windows Explorer

Câu 13. Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện:

A. Edit – New, sau đó chọn Folder

B. Tools – New, sau đó chọn Folder

C. File – New, sau đó chọn Folder

Có thể bạn quan tâm:  đề kiểm tra học kì 2 lớp 2

D. Windows – New, sau đó chọn Folder

Câu 14. Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, …, được gọi là:

A. Thanh công cụ định dạng

B. Thanh công cụ chuẩn

C. Thanh công cụ vẽ

D. Thanh công cụ bảng và đường viền

Câu 15. Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện:

A. Insert – Header and Footer

B. Tools – Header and Footer

C. View – Header and Footer

D. Format – Header and Footer

Câu 16. Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện:

A. File – Search

B. Windows – Search

C. Start – Search

D. Tools – Search

Câu 17. Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm liền kề nhau trong một danh sách ?

A. Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

B. Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

C. Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối

D. Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

Câu 18. Khi đang làm việc với PowerPonit, muốn thay đổi thiết kế của Slide, ta thực hiện

A. Format – Slide Design…

Bạn đang xem: đề thi nghề tin học thpt excel

B. Tools – Slide Design…

C. Insert – Slide Design…

Xem thêm: Lời Giải Chi Tiết Đề Thi Đại Học Môn Hóa Khối A Năm 2013, Lời Giải Chi Tiết Môn Hóa Khối A Năm 2013

D. Slide Show – Slide Design…

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Toán 7 Violet, Đề Thi Toán 8 Học Kì 2 Tự Luận

Câu 19. Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

A. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

B. Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

C. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

D. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

Câu 20. Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào?

A. Thông qua người sử dụng, khi dùng tây ẩm ướt sử dụng máy tính

B. Thông qua hệ thống điện – khi sử dụng nhiều máy tính cùng một lúc

C. Thông qua môi trường không khí – khi đặt những máy tính quá gần nhau

D. Các câu trên đều sai

Câu 21. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:

A. 0

B. 5

C. #VALUE!

D. #DIV/0!

Câu 22. Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?

A. B$1:D$10

B. $B1:$D10

C. B$1$:D$10$

D. $B$1:$D$10

Câu 23. Trong WinWord, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ:

Có thể bạn quan tâm:  đề kiểm tra hóa 9 chương 1 violet

A. Microsoft Equation

B. Ogranization Art

C. Ogranization Chart

D. Word Art

Câu 24. Hệ điều hành là:

A. Phần mềm ứng dụng

B. Phần mềm hệ thống

C. Phần mềm tiện ích

D. Tất cả đều đúng

Câu 25. Trong Winword, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn ; sau đó:

A. Chọn menu lệnh Edit – Copy

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl – C

C. Cả 2 câu a. b. đều đúng

D. Cả 2 câu a. b. đều sai

Câu 26. Trong WinWord, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, …; ta có thể khai báo đơn vị đo:

A. Centimeters

B. Đơn vị đo bắt buộc là Inches

C. Đơn vị đo bắt buộc là Points

D. Đơn vị đo bắt buộc là Picas

Câu 27. Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?

A. #

B.

C. >Câu 28. Trong soạn thảo Winword, để tạo một bảng (Table), ta thực hiện:

A. Tools – Insert Table

B. Insert – Insert Table

C. Format – Insert Table

D. Table – Insert Table

Câu 29. Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ:

A. Trong CPU

B. Trong RAM

C. Trên bộ nhớ ngoài

D. Trong ROM

Câu 30. Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo ký tự to đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện:

A. Format – Drop Cap

B. Insert – Drop Cap

C. Edit – Drop Cap

D. View – Drop Cap

Câu 31. Điều nào không đúng khi nói về điều kiện làm việc của nghề Tin học văn phòng?

A. Làm việc trong nhà

B. Ảnh hưởng thị lực

C. Ảnh hưởng cột sống

D. Tiếp xúc với độc hại

Câu 32. Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp Ctrl – F là:

A. Tạo tệp văn bản mới

B. Lưu tệp văn bản vào đĩa

C. Chức năng tìm kiếm trong soạn thảo

D. Định dạng trang

Câu 33. Internet hiện nay phát triển ngày càng nhanh ; theo bạn, thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập Internet là:

A. Cuối năm 1999

B. Cuối năm 1998

C. Cuối năm 1997

D. Cuối năm 1996

Câu 34. Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện:

A. File – Properties

B. File – Page Setup

C. File – Print

D. File – Print Preview

Câu 35. Bạn hiểu Virus tin học là gì?

A. Là một chương trình máy tính do con người tạo ra,

B. Có khả năng tự dấu kín, tự sao chép để lây lan,

C. Có khả năng phá hoại đối với các sản phẩm tin học.

D. Tất cả đều đúng

Câu 36. Trong soạn thảo Winword, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ : chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè; ta bấm phím:

Có thể bạn quan tâm:  Trắc nghiệm tin học 11 hk2 có đáp án

A. Insert

B. Tab

C. Del

D. CapsLock

Câu 37. Khi đang làm việc với WinWord (Excel), nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó?

A. Luôn luôn ở trong thư mục OFFICE

B. Luôn luôn ở trong thư mục My Documents

C. Bắt buộc ở trong thư mục WINWORD (EXCEL)

D. Cả 3 câu đều sai

Câu 38. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự “Tin hoc van phong” ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?

A. TIN HOC VAN PHONG

B. Tin hoc van phong

C. tin hoc van phong

D. Tin Hoc Van Phong

Câu 39. Trong Windows, có thể sử dụng chương trình nào như một máy tính bỏ túi?

A. Excel

B. Calculator

C. WinWord

D. Notepad

Câu 40. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =IF(3>5,100,IF(5

A. 200

B. 100

C. 300

D. False

Câu 41. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy kí tự “1Angiang2”. Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các cột B2, C2, D2, E2; thì kết quả nhận được tại ô E2 là:

A. 1Angiang6

B. 5Angiang6

C. 5Angiang2

D. 1Angiang2

Câu 42. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một Slide, ta thực hiện:

A. File – Delete Slide

B. Edit – Delete Slide

C. Tools – Delete Slide

D. Slide Show – Delete Slide

Câu 43. Để trình diễn một Slide trong PowerPoint, ta bấm:

A. Phím F5

B. Phím F3

C. Phím F1

D. Phím F10

Câu 44. Trong soạn thảo văn bản Word, muốn lưu hồ sơ với một tên khác, ta thực hiện:

A. File – Save

B. File – Save As

C. Window – Save

D. Window – Save As

Câu 45. Trong Winword, để mở một tài liệu đã được soạn thảo trong Winword :

A. Chọn menu lệnh Edit – Open

B. Chọn menu lệnh File – Open

C. Cả 2 câu a. b. dều đúng

D. Cả 2 câu a. b. dều sai

Câu 46. Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì?

A. Tạo đường tắt để truy cập nhanh

B. Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền

C. Đóng các cửa sổ đang mở

D. Tất cả đều sai

Câu 47. Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu văn bản?

A. Shift+Home

B. Atl+Home

C. Ctrl+Home

D. Ctrl+Alt+Home

Câu 48. Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục:

A. Portrait

B. Right

C. Left

D. Landscape

Câu 49. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =LEFT(A2,3) thì nhận được kết quả?

A. Tinhoc

B. 3

C. HOC

D. TIN

Câu 50. Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy?

A. Excel bắt buộc phải đánh số trang ở vị trí bên phải đầu mỗi trang

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *