Giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối b năm 2014

LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2014 Môn: Hóa học Mã đề: 739 Lời giải : Thầy Đỗ Thành Giang Câu 1: Cho sơ đồ phản ứng sau: R + 2HCl (loãng) RCl 2 + H 2 ; 2R + 3Cl 2 2RCl 3 ; R(OH) 3 + NaOH (loãng) → NaRO 2 + 2H 2 O; Kim loại R là A. Cr. B. Al. C. Mg. D. Fe. R có hóa trị thay đổi => R có thể là Fe hoặc Cr; lại thấy R(OH) 3 tan được trong NaOH Vậy R phải là Cr. Chọn A Câu 2: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO 2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH) 2 , thu được m gam kết tủa. giá trị m là Có nOH – = 0,15 + 0,1.2 = 0,35 mol > 2nCO 2 => nCO 3 2- = nCO 2 =0,15 mol > nBa 2+ = 0,1 mol Vậy m BaCO 3 = 0,1.197 = 19,7 gam Chọn C. Nếu không so sánh nCO 3 2- với Ba 2+ các em sẽ dễ bị bẫy ở đáp án C. Câu 3: Cho phản ứng SO 2 + 2KMnO 4 + H 2 O → K 2 SO 4 + MnSO 4 + H 2 SO 4 . Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ số của KMnO 4 là 2 thì hệ số của SO 2 là Lời giải SO 2 nhường 2 e; KMnO 4 nhận 5 e, vậy hệ số KMnO 4 là 2 thì SO 2 là 5 Chọn A Câu 4: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng ? A. Ca + 2H 2 O → Ca(OH) 2 + H 2 . B. 2Al + Fe 2 O 3 Al 2 O 3 + 2Fe. C. 4Cr + 3O 2 2Cr 2 O 3 . D. 2Fe + 3H 2 SO 4 (loãng) → Fe 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 . Chọn D Vì khi phản ứng với H 2 SO 4 loãng, Fe chỉ bị oxi hóa lên Fe 2+ Câu 5: Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe 3 O 4 một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư thu được 0,15 mol khí H 2 và m gam muối. Giá trị của m là Lời giải Hướng tư duy: khi bài toán liên quan đến muối thường chúng ta sẽ nghĩ ngay đến bảo toàn khối lượng Vậy m X + m HCl = m muối + mH 2 + mH 2 O Có m X = 0,12.27 + 0,04,232 = 12,52 gam ; n H 2 O = 4n Fe 3 O 4 = 0,16 mol Và n HCl = 2nH 2 + 2nH 2 O = 0,62 mol Vậy m = 12,52 + 0,62.36,5 – 0,15.2 – 0,16.18 = 31,97 gam Chọn C Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm một ankan và một anken, thu được 0,35 mol CO 2 và 0,4 mol H 2 O. Phần tram số mol của anken trong X là A. Có n ankan = nH 2 O – nCO 2 = 0,4 – 0,35 = 0,05 mol => n anken = 0,15 mol %n anken = 0,15: 0,2.100% = 75%. Chọn D Câu 7: Chất X có công thức phân tử C 6 H 8 O 4 . Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H 2 SO 4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản ứng với dung dịch H 2 SO 4 loãng (dư), thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được hai sản phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Chất T không có đồng phân hình học . B. Chất X phản ứng với H 2 (Ni, t o ) theo tỉ lệ mol 1: 3. C. Chất Y có công thức phân tử C 4 H 4 O 4 Na 2 . D. Chất Z làm mất màu nước brom. Lời giải Z (CH 3 ) 2 O => Z là CH 3 OH => Z không làm mất màu nước Br 2 => loại D C 6 H 8 O 4 + 2NaOH → Y + 2CH 4 O Bảo toàn C, H, O, Na => Y là C 4 H 2 Na 2 O 2 => loại C Có C 6 H 8 O 4 có 3 liên kết π trong đó có 2COO và 1 C=C nên phản ứng H 2 theo tỉ lệ mol 1 : 1=> Loại B Chọn A Với câu hỏi này có đáp án loại trừ ta vừa làm vừa loại đáp án sẽ nhanh hơn Nếu làm tiếp: Y + H 2 SO 4 → T + Na 2 SO 4 , T là C 2 H 2 (COOH) 2 T + HBr thu được đồng phân cấu tạo chứng tỏ có 2 sp thì T phải bất đối xứng • T là CH 2 =C(COOH) => T không có đồng phân hình học Câu 8: Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ, hiệu suất phản ứng bằng 50%, thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được Hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H 2 bằng 5. Tỉ lệ a : b bằng Lời giải Fe + S → FeS Y gồm FeS, S, Fe; Y + HCl → Z gồm H 2 và H 2 S Từ tỉ khối có nH 2 = 3 mol; nH 2 S = 1 mol • nFeS = nH 2 S = 1 mol; nFe = nH 2 = 3 mol => n Fe bđ = a = 4 mol Nếu hiệu suất tính theo Fe: n FeS : n Fe bđ = 1: 4 = 25% (loại) Vậy hiệu suất tính theo S: n FeS : n S = 50% => b = 1 : 0,5 = 2 mol Vậy a : b = 4 : 2 = 2 : 1. Chọn B Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một ancol đơn chức trong 0,7 mol O 2 (dư), thu được tổng số mol các khí và hơi bằng 1 mol. Khối lượng ancol ban đầu đem đốt cháy là A. 8,6 gam. B. 6,0 gam. C. 9,0 gam. D. 7,4 gam. Nếu không đọc kĩ đề, các bạn rất dễ làm nhầm thành đáp án A, mấu chốt của vấn đề là O 2 dư nhé. Cách 1 thử đáp án: hoàn toàn biết được công thức phân tử của các ancol khi biết KLPT Với đáp án A có M = 8,6 : 0,1 = 86 đvC => C 5 H 10 O C 5 H 10 O + 7O 2 → 5CO 2 + 5H 2 O => (loại ) ở phản ứng này O 2 phản ứng vừa đủ Với đáp án B: M = 60 đvC => C 3 H 8 O C 3 H 8 O + 4,5O 2 → 3CO 2 + 4H 2 O Vậy sau phản ứng có 0,3 mol CO 2 , 0,4 mol H 2 O; 0,7- 0,45 = 0,25 mol O 2 =>∑n =0,95 mol nO 2 p/u = 0,85 mol vậy O 2 thiếu => Loại Chọn D Cách 2: ancol khi cho thường rơi vào 2TH TH 1 : no C n H 2n+2 O Sau phản ứng có 0,1n mol CO 2 ; (0,1n + 0,1) mol H 2 O; và x mol O 2 Có 0,2n + x + 0,1 = 1 Và bảo toàn O: 0,1 + 0,7.2 = 0,3n + 0,1 + 2x Giải hệ n = 4 và x = 0,1 Vậy m = 0,1.74 = 7,4 gam Trong TH không tìm được nghiệm ta làm thêm TH không no có 1C=C (nếu giải cách thông thường chúng ta phải đặt C n H 2n + 2 – 2k O như vậy tính sẽ mất thời gian hơn) Câu 10: Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C 8 H 8 O 2 và chứa vòng benzen trong phân tử. Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong Z là Lời giải Có n NaOH : nC 8 H 8 O 2 = 0,06 : 0,05 = 1,2 Vậy X, Y có cấu tạo: RCOOC 6 H 4 R’ (x mol) và R 1 COOR 2 (y mol) RCOOC 6 H 4 R’ + 2NaOH → RCOONa + R’C 6 H 4 ONa + H 2 O x 2x x R 1 COOR 2 + NaOH → R 1 COONa + R 2 OH y →y → y Có x + y = 0,05; và 2x + y = 0,06 Giải hệ x = 0,01 mol; y = 0,04 mol Bảo toàn khối lượng: 6,8 + 0,06.40 = 4,7 + 0,01.18 + 0,04.(R 2 + 17) R 2 = 91 => R2 là C 6 H 5 -CH 2 – • Y là HCOOCH 2 -C 6 H 5 (0,04 mol) X và Y + NaOH có 3 muối nên R H; vậy X là CH 3 COOC 6 H 5 (0,01 mol) Vậy mCH 3 COONa = 0,01.82 = 0,82 gam Chọn A. Câu 11: Cho bột Fe vào dung dịch AgNO 3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch gồm các chất tan: A. Fe(NO 3 ) 2 , AgNO 3 , Fe(NO 3 ) 3 . B. Fe(NO 3 ) 2 , AgNO 3 . C. Fe(NO 3 ) 3 , AgNO 3 . D. Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 . Chọn C Dư AgNO 3 nên Fe thành Fe(NO 3 ) 3 Câu 12: Trái cây được bảo quản lâu hơn trong môi trường vô trùng. Trong thực tế, người ta sử dụng nước ozon để bảo quản trái cây. Ứng dụng trên dựa vào tính chất nào sau đây? A. Ozon trơ về mặt hóa học . B. Ozon là chất khí có mùi đặc trưng. C. Ozon là chất có tính oxi hóa mạnh. D. Ozon không tác dụng được với nước . Chọn C Các chất có tính oxi hóa mạnh có tính sát trùng cao Câu 13: Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dung để sản xuất cao su buna? A. 2-metylbuta-1,3-đien. B. Penta-1,3-đien. C. But-2-en. D. Buta-1,3-đien. Chọn D. Câu 14: Số đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C 8 H 10 O, chứa vòng benzen, tác dụng được với Na, không tác dụng với dung dịch NaOH là Lời giải C 8 H 10 O tác dụng với Na => có -OH, không tác dụng NaOH => -OH không liên kết trực tiếp benzen CH 2 -OH C- C CH 3 (3 đp) (2 đp) Vậy có 5 chất thỏa mãn Chọn B Câu 15: Dung dịch X gồm 0,1 mol K + ; 0,2 mol Mg 2+ ; 0,1 mol Na + ; 0,2 mol Cl – và a mol Y 2- . Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối khan. Ion Y 2- và giá trị của m là A. và 56,5. B. và 30,1. C. và 37,3. D. và 42,1. Không thể có vì MgCO 3 có kết tủa. Bảo toàn mol e có: n = (0,1 + 0,2.2 + 0,1 – 0,2) : 2 = 0,2 mol => m = 0,1.39 + 0,2.24 + 0,1.23 + 0,2.35,5 + 0,2.96 = 37,3 gam Chọn C Câu 16: Hỗn hợp X gồm chất Y (C 2 H 8 N 2 O 4 ) và chất Z (C 4 H 8 N 2 O 3 ); trong đó, Y là muối của axit đa chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 25,6 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,2 mol khí. Mặt khác 25,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam chất hữu cơ. Giá trị của m là Lời giải Y là muối đa chức nên Y là (COONH 4 ) 2 + 2NaOH → 2NH 3 Vậy n Y = 0,1 mol => n Z = 0,1 mol Tác dụng với HCl: (COONH 4 ) 2 + 2HCl → (COOH) 2 + 2NH 4 Cl C 4 H 8 N 2 O 3 + H 2 O + 2HCl→ M Vậy m hchc = 0,1.90 + (0,1.132 + 0,1.18 + 0,2.36,5) = 31,3 gam Chọn B Câu 17: Trường hợp nào sau đây không tạo ra CH 3 CHO? A. Oxi hóa CH 3 COOH. B. Oxi hóa không hoàn toàn C 2 H 5 OH bằng CuO đun nóng. C. Cho CHCH cộng H 2 O (t o , xúc tác HgSO 4 , H 2 SO 4 ). D. Thủy phân CH 3 COOCH=CH 2 bằng dung dịch KOH đun nóng. Chọn A Câu 18: Cho 3,48 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) và KNO 3 , thu được dung dịch X chứa m gam muối và 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N 2 và H 2 . Khí Y có tỉ khối so với H 2 bằng 11,4. Giá trị của m là Có n N 2 = 0,02 mol; nH 2 = 0,005 mol Tác nhân oxh Mg gồm (H + + NO 3 – và H + ) Do có H 2 nên chắc chắn NO 3 – phải hết => Vậy muối có: NH 4 Cl, MgCl 2 , KCl Bảo toàn mol e: 2.0,145 = 0,02.10 + 0,005.2 + 8 nNH 4 Cl => nNH 4 Cl = 0,01 mol Bảo toàn N: có nKNO 3 = 2nN 2 + nNH 4 Cl = 0,02.2 + 0,01 = 0,05 mol => nKCl = 0,05 mol Vậy m muối = 0,05.74,5 + 0,01.53,5 + 0,145.95 = 18,035 gam Chọn D Câu 19: Cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa hai chất tan. Mặt khác, cho a gam dung dịch muối X tác dụng với a gam dung dịch Ba(OH) 2 , thu được 2a gam dung dịch Y. Công thức của X là A. KHS. B. NaHSO 4 . C. NaHS. D. KHSO 3 . a gam dung dịch X + a gam dung dịch Ba(OH) 2 thu được 2a gam dung dịch Y. Chứng tỏ sau phản ứng không có kết tủa hoặc khí => loại KHSO 3 , NaHSO 4 Muối X + NaOH dư, sau phản ứng dung dịch chứa 2 chất tan. Trong đó có NaOH nên sau phản ứng chỉ có thêm 1 chất tan là 1 muối Nếu là KHS + NaOH dư → KOH + Na 2 S + H 2 O (loại vì có 3 chất) Chọn C Câu 20: Chia 20,8 gam hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau: – Phần một tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH 3 đun nóng, thu được 108 gam Ag. – Phần hai tác dụng hoàn toàn với H 2 dư (xúc tác Ni, t 0 ), thu được hỗn hợp X gồm hai ancol Y và Z (M Y = 10,4 : 0,5 = 20,8 => có HCHO(loại) Vậy chắc chắn có HCHO (x mol); CH 3 CHO (y mol)  Phần 2: CH 3 OH (0,2 mol) phản ứng H = 50% => nCH 3 OH p/ư = 0,1 mol C 2 H 5 OH (0,1 mol) phản ứng là a mol Bảo toàn khối lượng: 0,1.32 + a.46 = 4,52 + 18.(0,1 + a) : 2  a = 0,06 mol Vậy hiệu suất Z = 0,06: 0,1.100% = 60% Chọn B Câu 21: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X bằng NaOH, thu được một muối của axit cacboxylic Y và 7,6 gam ancol Z.

Bạn đang xem: Giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối b năm 2014

Xem thêm: Buy Leapfrog Tag Junior – Tag Questions (Lý Thuyết & Bài Tập)

Xem thêm: Lý Thuyết Và Bài Tập Phát Âm Ed Có Đáp Án Violet, Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý Hạt Nhân

Chất Y có phản ứng tráng bạc, Z hòa tan được Cu(OH) 2 cho dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạo của X là Lời giải Z là C 3 H 6 (OH) 2 ; Z hòa tan được Cu(OH) 2 => Z có dạng CH 3 -CH(OH)-CH 2 OH Y tráng Ag => Y là HCOONa Vậy CTCT là HCOOCH 2 CH(CH 3 )OOCH Chọn D Câu 22: Axit nào sau đây là axit béo? A. Axit axetic. B. Axit glutamic. C. Axit stearic. D. Axit ađipic. Chọn C Câu 23: Ancol nào sau đây có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm –OH? A. Propan-1,2-điol. B. Glixerol. C. Ancol benzylic. D. Ancol etylic. Chọn B Glixerol: C 3 H 5 (OH) 3 Câu 24: Cho phản ứng hóa học : NaOH + HCl → NaCl + H 2 O. Phản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion thu gọn với phản ứng trên ? A. 2KOH + FeCl 2 → Fe(OH) 2 + 2KCl. B. NaOH + NaHCO 3 → Na 2 CO 3 + H 2 O. C. NaOH + NH 4 Cl → NaCl + NH 3 + H 2 O. D. KOH + HNO 3 → KNO 3 + H 2 O. Chọn D. Cùng phương trình ion H + + OH – → H 2 O Câu 25: Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH 3 và O 2 (có xúc tác Pt) để chuyển toàn bộ NH 3 thành NO. Làm nguội và thêm nước vào bình, lắc đều thu được 1 lít dung dịch HNO 3 có pH = 1, còn lại 0,25a mol khí O 2 . Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là Lời giải Sau phản ứng dư oxi nên NH 3 hết; nNH 3 = nHNO 3 = 0,1 mol Xét trên toàn bộ quá trình: N -3 → N +5 + 8e; O 2 + 4e→ 2O -2 Vậy 8nNH 3 = 4nO 2 phản ứng => nO 2 p/ư = 0,8: 4 = 0,2 mol Vậy nNH 3 + nO 2 phản ứng = a – 0,25a = 0,3 mol  a = 0,4 mol Chọn B Câu 26: Các dung dịch nào sau đây đều có tác dụng với Al 2 O 3 ? A. Na 2 SO 4 , HNO 3 . B. HNO 3 , KNO 3 . C. HCl, NaOH. D. NaCl, NaOH. Chọn C. Al 2 O 3 là oxit lưỡng tính phản ứng cả axit và bazo Câu 27: Hai nguyên tố X và Y cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, X thuộc nhóm IIA, Y thuộc nhóm IIIA ( Z X + Z Y = 51 ). Phát biểu nào sau đây đúng? A. Kim loại X không khử được ion Cu 2+ trong dung dịch. B. Hợp chất với oxi của X có dạng X 2 O 7 . C. Trong nguyên tử nguyên tố X có 25 proton. D. Ở nhiệt độ thường X không khử được H 2 O. Lời giải Giữa nhóm IIA và IIIA ở chu kì lớn (từ chu kì 4 trở đi) có thêm 10 nguyên tố nhóm d Có = 51 : 2 = 25,5 (thuộc chu kì 4)  X là Ca không khử được Cu 2+ trong dung dịch do phản ứng với H 2 O trước Chọn A Nếu làm vội vàng lấy Z Y – Z X = 1 các em rất dễ dính bẫy đáp án nhiễu là đáp án C, nếu tỉnh táo hơn viết cấu hình e sẽ thấy X là nguyên tố d thuộc nhóm B Câu 28: Tiến hành các thí nghiệm sau (a) Cho dung dịch NH 3 vào dung dịch BaCl 2 (b)Sục khí SO 2 vào dung dịch H 2 S (c) Cho dung dịch AgNO 3 vào dung dịch H 3 PO 4 (d)Cho dung dịch AgNO 3 vào dung dịch HCl (e) Cho dung dịch AgNO 3 vào dung dịch HF Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được kết tủa là 2: gồm (b) và (d) (b) SO 2 + H 2 S → S↓ + H 2 O (d) AgNO 3 + HCl →AgCl↓ + HNO 3 Chú ý: với (c) không có kết tủa vì Ag 3 PO 4 tan trong HNO 3 mạnh Chọn A Câu 29: Hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1: 1:3. Thủy phân hoàn toàn m gam X, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanin và 8,19 gam valin. Biết tổng số liên kết peptit trong phân tử của ba peptit trong X nhỏ hơn 13. Giá trị của m là Lời giải Gọi 3 peptit có công thức lần lượt là (a mol) ; (a mol); (3a mol) Số liên kết peptit nhỏ hơn 13 => x 1 + y 1 +x 2 + y 2 + x 3 + y 3 a = 0,01 mol chọn x 3 = 4; x 1 =2; x 2 = 2 Vậy A 2 V (0,01 mol); A 2 (0,01 mol); A 4 V 2 (0,03 mol) m = 0,01.(89.2 + 117 – 36) + 001. (89.2 -18) + 0,03. (89.4 + 117.2 – 90) = 19,19 gam Chọn C. (có thể quy đổi thành 2 peptit sẽ đơn giản hơn) Câu 30: Hòa tan hết 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe 3 O 4 bằng dung dịch chứa 0,1 mol H 2 SO 4 và 0,5 mol HNO 3 , thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol NO và a mol NO 2 (không còn sản phẩm khử nào khác). Chia dung dịch Y thành hai phần bằng nhau: − Phần một tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được 5,35 gam một chất kết tủa − Phần hai tác dụng với dung dịch Ba(OH) 2 dư, thu được m gam kết tủa . Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là Lời giải Phần 1: có nFe(OH) 3 = 0,05 mol; nH + dư = nKOH – 3nFe(OH) 3 = 0,2 – 0,15 = 0,05 mol Với phản ứng ở phần 1 ta chỉ có thể khẳng định H + hết còn phản ứng giữa OH – với Fe 3+ có thể dư Fe 3+ . 1 nửa X gồm Fe = x mol; O = y mol 56x + 16y = 5,12 Bảo toàn mol e: 3x -2y = 0,05.3 + 0,5a ½ dung dịch Y: Fe 3+ (x mol); H + (0,05 mol); SO 4 2- (0,05 mol); NO 3 – (0,25 – 0,05 – 0,5a) Bảo toàn điện tích: 3x + 0,05 = 0,1 + 0,2 – 0,5a Giải hệ được: x = 0,08 mol; y = 0,04 mol Phần 2: khi tác dụng với Ba(OH)2 dư có m ↓ = mBaSO 4 + mFe(OH) 3 = 0,05.233 + 0,08.107 = 20,21 gam Chọn C Câu 31: Thực hiện phản ứng sau trong bình kín: H 2 (k) + Br 2 (k) → 2HBr (k) .Lúc đầu nồng độ hơi Br 2 là 0,072 mol/l. Sau 2 phút, nồng độ hơi Br 2 còn lại là 0,048 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo Br 2 trong khoảng thời gian trên là A. 8.10 -4 mol/(l.s). B. 6.10 -4 mol/(l.s). C. 4.10 -4 mol/(l.s). D. 2.10 -4 mol/(l.s). Lời giải Có = (0,072 – 0,048) : 120 = 2.10 -4 mol/l.s Chọn D Câu 32: Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường ? A. Na. B. Fe. C. Mg. D. Al. Chọn A Câu 33: Trong công nghiệp, để sản xuất axit H 3 PO 4 có độ tinh khiết và nồng độ cao, người ta làm cách nào sau đây? A. Cho dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng tác dụng với quặng apatit. B. Đốt cháy photpho trong oxi dư, cho sản phẩm tác dụng với nước . C. Cho photpho tác dụng với dung dịch HNO 3 đặc, nóng. D. Cho dung dịch axit H 2 SO 4 đặc, nóng tác dụng với quặng photphorit . Chọn B. P + O 2 → P 2 O 5 H 3 PO 4 tinh khiết hơn rất nhiều Câu 34: Cho m gam P 2 O 5 tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được 3m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 21,30 B. 8,52 C. 12,78 D. 7,81 Cách 1: xét mốc, tức là giả sử chỉ tạo thành từng muối, ta tính khối lượng muối so với giá trị bài ra để xét xem rơi vào TH nào NaH 2 PO 4 2m.120/142 = 1,69m Na 2 HPO 4 2m.142/142 = 2m P 2 O 5 Na 3 PO 4 2m.164/142 = 2,3m m /142 NaOH dư nhận thấy 3m > 2,3m vậy sẽ có Na 3 PO 4 và NaOH dư có nNa 3 PO 4 = 2m/142 và nNaOH dư = 0,507 – 6m/142 2m.164/142 + 40.(0,507 – 6m/142) = 3m  m = 8,52 gam Chọn B Cách 2: có nH 3 PO 4 = 2m/142 => nH + = 6m/142 = 3m/71 Bài toán là dạng H 3 PO 4 + NaOH → M + H 2 O (OH – + H + → H 2 O) Nếu OH – hết : nH 2 O = nOH – = 0,507 mol ( đk nOH – 0,507 12) 98.m/71 + 0,507.40 = 3m + 0,507.18  m = 6,89 gam (loại) Nếu H + hết: nH 2 O = nH + = 6m/142 (đk nOH – > nH + ;  m Phần 1: phản ứng Ba(OH)2 dư cả… C+1(HO) + 2e → -C-1H2OH => CH3CHO thể hiện tính oxi hoá Chọn A Câu 49: Glucozơ và frutozơ đều A Có công thức phân tử C6H10O5 B Có phản ứng tráng b c C Thuộc loại đisaccarit D Có nhóm –CH=O trong phân tử Chọn B Câu 50: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khi thủy phân hoàn toàn đều thu được sản phẩm gồm alanine và glyxin? Lời giải Có 6 chất gồm: G-G-A; G-A-G; A-G-G; A-A-G; A-G-A; G-A-A -HẾT … (10,12 là T) CH3NH2 (10,81 là Z) Chọn B Câu 40: Cho dãy chuyển hóa sau: X Y X Công thức của X là A NaOH B Na2CO3 C NaHCO3 D Na2O Lời giải Y có thể là NaHCO3 hoặc Na2CO3 − Loại Na2CO3 vì Y tác dụng được NaOH Vậy Y là NaHCO3 ; NaHCO3 + NaOH→ Na2CO3 + H2O => X là Na2CO3 Chọn B Câu 41: Cả 6 phản ứng đều sinh ra đơn chất (a) C + H2O (hơi) CO2 + H2 (b) Si +H2O+ NaOH → Na2SiO3 + H2 (c) FeO + CO Fe + CO2 (d) O3… kết tủa − Phần ba tác dụng tối đa với V ml dung dịch KOH 2M Giá trị của V là Lời giải Phần 1: phản ứng Ba(OH)2 dư cả RHCO3và R2CO3 đều tạo kết tủa với Ba(OH)2 dư nBaCO3 = nR2CO3 + nRHCO3 = 0,18 mol Phần 2: phản ứng BaCl2 dư thì chỉ có R2CO3 phản ứng tạo kết tủa nR2CO3= n BaCO3 = 0,04 mol nRHCO3 = 0,14 mol 0,14.(R + 61) + 0,04 (2R + 60) = 14,9 R = 18 => R là NH4+ Phần 3: (NH4)2CO3 (0,04 mol); NH4HCO3… C6H5OH B Z là CH3NH2 C T là C6H5NH2 D X là NH3 Đây là câu đọc hiểu, b ng dữ liệu cho rất nhiều dữ kiện nhưng quan trọng nhất ta phải chắt lọc dữ kiện và dữ kiện đó phải có tính tuần hoàn, ở đề cho nhiệt độ sôi và pH, thì chỉ có pH là dữ kiện có tính tuần hoàn, (tính bazơ càng lớn pH càng lớn) Vậy pH sẽ tăng theo thứ tự C6H5OH (6,48 là X); C6H5NH2 (7,82 là Y); NH3 (10,12 là T) CH3NH2 (10,81 là Z) Chọn B. .. b mol  Chọn B Câu 46: Trong phân tử propen có số liên kết xich ma (σ) là Lời giải C3H6 mạch hở có số liên kết σ = 3 + 6 − 1 = 8 Chọn C Câu 47: Amino axit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, thu được 17,7 gam muối Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là Lời giải MX = (17,7 – 0,2.22) : 0,1 = 133 đvC; H2N-C2H3(COOH)2 Số H là 7 Chọn B Câu 48: Anđehit… nhất) Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn Giá trị của a là Lời giải Xét mốc: • Nếu chỉ có Ag+ hết, chất rắn Y có Ag ( a mol) => a = 2nSO2 = 0,7 mol =>mY = 75,6 gam • Nếu Ag+ và Cu2+ hết, chất rắn Y có Ag (a mol) và Cu (2a mol) • a + 4a = 0,7  a = 0,14 mol => mY = 0,14.108 + 0,28.64 = 33,04 g Nhận thấy: mY b i ra = 45,2 gam ϵ (33,04; 75,6) => chứng tỏ có Ag+ hết (a mol); Cu2+ dư; đặt Cu phản ứng = b mol… A Câu 44: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Cl2 từ MnO2 và dung dịch HCl: Khí Cl2 dinh ra thường lẫn hơi nước và hiđro clorua Để thu được khí Cl2 khô thì b nh (1) và b nh (2) lần lượt đựng A dung dịch NaOH và dung dịch H2SO4 đặc B dung dịch H2SO4 đặc và dung dịch NaCl C dung dịch H2SO4 đặc và dung dịch AgNO3 D dung dịch NaCl và dung dịch H-2SO4 đặc Chọn D Câu 45: Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg . LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2014 Môn: Hóa học Mã đề: 739 Lời giải : Thầy Đỗ Thành Giang Câu 1: Cho sơ đồ phản ứng sau: . và hơi b ng 1 mol. Khối lượng ancol ban đầu đem đốt cháy là A. 8,6 gam. B. 6,0 gam. C. 9,0 gam. D. 7,4 gam. Nếu không đọc kĩ đề, các b n rất dễ làm nhầm thành đáp án A, mấu chốt của vấn đề là. Na 2 CO 3 . B. Mg(NO 3 ) 2 . C. Br 2 . D. NaOH. Chọn B Câu 43: Hỗn hợp X gồm hai muối R 2 CO 3 và RHCO 3 . Chia 44,7 gam X thành ba phần b ng nhau: − Phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH) 2

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *