Tham khảo Bản nhận xét đánh giá cán bộ mới nhất 2022

Mẫu bản nhận xét đánh giá cán bộ là gì? Nội dung của phiếu đánh giá cán bộ là gì? Mời các bạn đọc bài viết dưới đây của Dongnaiart để tìm hiểu thêm.

Định nghĩa mẫu nhận xét đánh giá cán bộ là gì?

Mẫu nhận xét ​​đánh giá nhân viên là biểu mẫu để thư ký nhận xét đánh giá của cấp ủy và người quản lý. Bảng thống kê rõ lý lịch của cán bộ được đánh giá, đánh giá ưu khuyết điểm của đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và triển vọng. Xem chi tiết và tải mẫu phiếu đánh giá nhân viên tại đây.

Tham khảo Bản nhận xét đánh giá cán bộ mới nhất 2022
Mẫu bản nhận xét đánh giá cán bộ mới nhất 2022

Mẫu bản nhận xét đánh giá cán bộ có vai trò gì?

Thứ nhất: Tự đánh giá nhân viên giúp nhân viên tự đánh giá, hiểu rõ quá trình làm việc của mình, thẳng thắn đối mặt với những khuyết điểm của bản thân và tìm ra giải pháp khắc phục tình trạng hiện tại.

Mỗi cán bộ phải tự phê bình, nhận xét, tự kiểm tra trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ được giao, cũng như tự kiểm tra đạo đức, phẩm chất lối sống của mình.

Cán bộ là người đứng trong hàng ngũ của Đảng, là sức mạnh nòng cốt của đất nước, là đầu mối quản lý, chỉ đạo công tác của đơn vị công tác, phải trung thực, liêm khiết. Nhân dân, trung thành với hệ tư tưởng của đảng và đất nước Việt Nam.

Vì vậy, mỗi cán bộ cần tự soi xét, tự đánh giá, nhìn thấy những khiếm khuyết trong quá trình làm việc, tìm ra giải pháp phù hợp nhất, giúp công việc được giải quyết suôn sẻ, hiệu quả và thành công nhất có thể.

Thứ hai: Tự phê bình và đánh giá nhân viên có thể thúc đẩy rất nhiều việc nâng cao tinh thần cán bộ, khả năng lãnh đạo và quản lý.

Các cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cán bộ sẽ sử dụng các đánh giá này để đề ra phương hướng, kế hoạch, phân công nhiệm vụ dựa trên năng lực, trình độ chuyên môn của từng cán bộ.

Ý nghĩa việc nhận xét đánh giá cán bộ

Phiếu đánh giá cán bộ, đảng viên sẽ giúp người đánh giá đánh giá lại những ưu khuyết điểm của mình để đạt được thành công trong công việc sau này, trong đó Phiếu lấy ý kiến ​​đánh giá cán bộ sẽ được dùng để đánh giá nhiều mặt liên quan đến chính trị, đạo đức. và cách sống.

Tương tự như mẫu bản kiểm điểm, bản nhận xét nhân viên là bản nhận xét của từng cá nhân, là biểu mẫu được tạo ra từ việc cá nhân tự đánh giá năng lực và kết quả công việc của mình trong công ty, xí nghiệp, tổ chức. Một cách khách quan nhất để đưa ra cách tự phân loại phù hợp nhất.

Phiếu đánh giá cán bộ có ghi đầy đủ thông tin của cán bộ, đảng viên được đánh giá (họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, ngày vào đảng, ngày bổ nhiệm, trình độ chuyên môn, bản tóm tắt kinh nghiệm công tác …), nêu ưu điểm. phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác, Mặt yếu, Mặt hạn chế để nhận xét, tóm tắt hết những mặt mạnh, mặt yếu, mặt mạnh, mặt yếu của cán bộ, đảng viên.

Các tổ chức đảng, đơn vị có thể sử dụng Phiếu đánh giá cán bộ để đánh giá đảng viên, cán bộ của tổ chức, đơn vị mình. Bên cạnh việc tự nhận xét, đánh giá của cán bộ, công chức, phiếu đánh giá cán bộ cũng sẽ đưa ra những đánh giá khách quan, để mỗi đảng viên tự nhận biết mình từ nhiều chiều. Nội dung ý kiến, phiếu đánh giá của viên chức phải khách quan, trung thực, công bằng.

Đối với các công ty, xí nghiệp thì hội đồng xét duyệt nhân viên là rất cần thiết, nó có thể nhận xét về thái độ làm việc và kết quả công việc của nhân viên một cách chi tiết, cụ thể. Có rất nhiều tình huống bắt buộc phải có hội đồng xét duyệt nhân viên để tăng lương, khen thưởng, tổng kết cuối năm, tổng kết cuối năm.

Mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày …… tháng……. năm………

BẢN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

NĂM………..

Họ và tên: ….…………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ….…………………….

Nguyên quán: ….…………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………….

Chức vụ: ……………………….

Đơn vị công tác: ….…………………….

Ngạch, bậc lương: …..…………………….

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

STT Nội dung, tiêu chí Thang điểm (3) Cá nhân tự chấm
1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:
a) Nêu rõ bản thân và gia đình trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
b) Bản thân cán bộ trong việc chủ động và gương mẫu chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2. Giữ gìn phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống lành mạnh, tác phong và lề lối làm việc:
a) Nêu rõ bản thân trong việc thực hiện những điều cán bộ không được làm; Mối quan hệ trong gia đình và đối với quần chúng.
b) Bản thân trong việc thực hiện tinh thần tự phê bình và phê bình đối với Đảng viên và quần chúng tại đơn vị (nếu là Đảng viên). Không tham nhũng, tiêu cực; tích cực phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Không để vợ (chồng), con, người thân lợi dụng chức vụ của mình để thu vén lợi ích cá nhân. Có lối sống, sinh hoạt lành mạnh, giản dị, trung thực; tác phong lịch sự, văn minh; tinh thần đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tập thể vững mạnh. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng vào lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách.
3. Tinh thần trách nhiệm trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ và thái độ phục vụ nhân dân:
a) Tinh thần trách nhiệm trong công tác và việc thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên.
b) Mối quan hệ, phối hợp trong công tác giữa cán bộ trong cơ quan và với các đơn vị khác trên tinh thần hợp tác và chấp hành đúng quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị và quy định của pháp luật.
c) Thái độ lịch sự, hòa nhã đúng mực, tận tình phục vụ, lắng nghe ý kiến của tổ chức và công dân, giải quyết hồ sơ đúng quy định, không gây phiền hà, khó khăn cho người đề nghị giải quyết.
4. Kết quả công tác:
a) Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định. Cụ thể:

– Những công việc thực hiện trong năm. Những việc đã giải quyết đúng hạn; những việc giải quyết còn chậm, gặp khó khăn hoặc chưa giải quyết.

– Những văn bản, kế hoạch, công trình, đề án, đề tài đã chủ trì soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo (nếu có).

– Những đề xuất, sáng kiến được chấp nhận, thực hiện.

– Giải quyết các kiến nghị của cơ sở, người dân, cán bộ, cơ quan, đơn vị đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, tính linh hoạt khi đề xuất giải quyết.

– Đảm bảo đúng số ngày làm việc trong năm (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày phép, ngày đi công tác, ngày nghỉ theo chế độ quy định của pháp luật có liên quan đến cán bộ), đi công tác cơ sở (phát hiện những vấn đề phát sinh hoặc tồn tại, báo cáo đề xuất giải quyết).

b) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: thể hiện ở khối lượng, chất lượng, hiệu quả thực hiện công việc được giao; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị… phục vụ công tác tốt hơn.

II. TỰ PHÂN LOẠI CÁN BỘ

1. Tự chấm điểm theo từng nội dung:

STT Nội dung, tiêu chí phân loại Thang điểm (4) Cá nhân tự chấm
1 Lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị; việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng
2 Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc
3 Tinh thần trách nhiệm trong công tác; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân
4 Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; việc tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ, sự phối hợp với đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ
5 Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thể hiện qua khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc phụ trách
6 Mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm và kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao phụ trách, quản lý
7 Tinh thần trách nhiệm trong công tác thể hiện ở việc chỉ đạo để tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các công việc được phân công phụ trách; thời gian, chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất đối với cấp trên về lĩnh vực phụ trách. Có sáng kiến và việc áp dụng kinh nghiệm công tác vào trong thực tiễn giải quyết công việc được giao
8 Tinh thần tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí công tác, nhiệm vụ được giao
Tổng cộng:

2. Tự xếp loại:

Mức xếp loại (5) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực Không hoàn thành nhiệm vụ
Cá nhân tự xếp loại (Đánh dấu (X) vào ô chọn)

…………., ngày …… tháng……. năm………

Người tự nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:

…………..

IV. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÁN BỘ (6):

STT Nội dung Điểm chấm Ghi chú
1 Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
2 Giữ gìn phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống lành mạnh, tác phong và lề lối làm việc
3 Tinh thần trách nhiệm trong công tác; thái độ phục vụ nhân dân
4 Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; việc phê bình và tự phê bình
5 Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

Kết luận:

…………………..

…………., ngày …… tháng……. năm………

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Chú thích:

(1) Tên đơn vị

(2) Tên đơn vị trực thuộc

(3) Đơn vị quy định thang điểm để đánh giá

(4) Đơn vị quy định thang điểm để đánh giá

(5) Dựa vào tổng số điểm tự chấm, cán bộ tự xếp loại theo các mức được quy định của đơn vị

(6) Phần này do Thủ trưởng quản lý trực tiếp ghi

Cách viết bản nhận xét đánh giá cán bộ, lãnh đạo:

– Áp dụng Quyết định số 286-QĐ / TW ban hành năm 2010 như “Biện pháp đánh giá cán bộ của Bộ Chính trị” và các văn bản quy phạm pháp luật khác để đánh giá, đánh giá cán bộ.

– Nội dung đánh giá, kiểm điểm phải bao quát, đầy đủ các nội dung, tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm thi hành công vụ, v.v.

– Xây dựng nội dung, tiêu chuẩn đánh giá chi tiết, dễ hiểu, khoa học theo quy định của đơn vị, thuận tiện cho việc so sánh, đối chiếu, đánh giá và tự xếp loại.

Trên đây là toàn bộ nội dung về Mẫu bản nhận xét đánh giá cán bộ từ Dongnaiart. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Lời kết: Như vậy trên đây là bài viết Tham khảo Bản nhận xét đánh giá cán bộ mới nhất 2022. Hy vọng với bài viết này bạn có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống, hãy luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website: Dongnaiart.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button