Thứ Ba, Tháng Tư 7

Ngành Giáo dục Tiểu học

NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

1. Giáo dục Tiểu học

Hệ thống Giáo dục bắt buộc của nước ta gồm: Giáo dục Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông. Trong đó, Giáo dục Tiểu học là giai đoạn đầu tiên, đây là giai đoạn chuyển tiếp giữa giáo dục Mầm non và giáo dục Trung học.

Giáo dục Tiểu học kéo dài trong 5 năm, từ lớp 1 đến lớp 5. Đây là thời gian nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở.

Chương trình học tại Tiểu học được thống nhất toàn quốc, gồm các môn: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Khoa học Xã hội và một số môn học bổ trợ như Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Anh văn,… Mục tiêu chính của giáo dục tiểu học là giúp tất cả học sinh biết đọc, biết viết, và biết tính toán với những con số ở mức độ căn bản, cũng như thiết lập những hiểu biết căn bản về khoa học, toán, địa lý, lịch sử, và các môn khoa học xã hội khác.

2. Yêu cầu đối với Giáo viên Tiểu học

Có thể thấy, Giáo dục Tiểu học đóng vai trò rất quan trọng trong con đường học tập của mỗi người. Phụ trách giai đoạn này là các Giáo viên Tiểu học. Người Giáo viên Tiểu học cần tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp.

Người Giáo viên Tiểu học trước hết phải là nhà giáo dục, có tác động tích cực đến học sinh thông qua bản thân nhân cách của mình. Bản thân nhân cách của người giáo viên có vai trò như một năng lực tổng hợp. Bên cạnh đó người giáo viên cần có những năng lực nghề nghiệp mới. Kết hợp với những năng lực truyền thống. Có thể kể ra những năng lực cần được hình thành cho người giáo viên như:

– Năng lực chẩn đoán: Tức là năng lực phát hiện và nhận biết đầy đủ, chính xác và kịp thời sự phát triển của học sinh, những nhu cầu được giáo dục của từng học sinh. Đối với giáo viên tiểu học đây là năng lực đặc biệt quan trọng vì sự phát triển về các mặt của học sinh ở lứa tuổi tiểu học diễn ra rất nhanh, nhưng lại không đồng đều.

– Năng lực đáp ứng: Đó là năng lực đưa ra được những nội dung và biện pháp giáo dục đúng đắn, kịp thời, phù hợp với nhu cầu của người học và yêu cầu của mục tiêu giáo dục.

– Năng lực đánh giá: Đó là năng lực nhìn nhận sự thay đổi trong nhận thức, kỹ năng thái độ và tình cảm của học sinh.Năng lực đánh giá giúp nhìn nhận tính đúng đắn của chẩn đoán và đáp ứng.

– Năng lực thiết lập mối quan hệ thuận lợi với người khác: Như quan hệ đồng nghiệp, quan hệ với phụ huynh học sinh và nhất là quan hệ với học sinh.

– Năng lực triển khai chương trình dạy học: Đó là năng lực tiến hành dạy học và giáo dục. Căn cứ vào mục đích và nội dung giáo dục và dạy học đã được quy định, nhưng lại phù hợp với đặc điểm của đối tượng.

– Năng lực đáp ứng với trách nhiệm xã hội: Đó là năng lực tạo nên những điều kiện thuận lợi cho giáo dục trong nhà trường và từ cuộc sống bên ngoài nhà trường.

ĐĂNG KÝ HỌC NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

TƯ VẤN 24/24