Những vấn đề cơ bản của đầu tư

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (158.11 KB, 25 trang )

Bạn đang xem: Những vấn đề cơ bản của đầu tư

gia vào quá trình đầu tư. Khi nhà đầu tư phát hiện cơ hội đầu tư và có ý định để bỏ vốn đầu tư vào một lĩnh vực nào đó thì phải lập dự án đầu tư. Nói cách khác, để tiến hành đầu tư nhất thiết phải có dự án đầu tư.Do đó, dự án đầu tư có vai trò quan trọng đối với chủ đầu tư,nhà nước và các bên liên quan. Vai trò của dự án đầu tư được thể hiện như sau :• Dự án là căn cứ quan trọng để quyết định sự bỏ vốn đầu tư• Dự án là cơ sở để xây dựng kế hoạch đầu tư, theo dõi, đốn đốc và kiểm tra qúa trình thực hiện đầu tư • Dự án là cơ sở quan trọng để thuyết phục các tổ chức tài chính, tín dụng xem xét tài trợ dự án • Dự án là cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét, phê duyệt,cấp giấy phép đầu tư • Dự án là căn cứ quan trọng để đánh giá,có những điều chỉnh kịp thời những tồn tại và những vướng mắc trong quá trình thực hiện và khai thác công trình.• Dự án là một trong những cơ sở pháp lý để xem xét, xử lý khi có tranh chấp giữa các bên tham gia liên doanh đầu tư.Đối với các cơ quan thiết kế và lập dự án thì dự án đầu tư là những phác thảo hoặc định hướng ban đầu,giúp cơ quan thiết kế có thể hoàn thiện bản thiết kế của mình theo đúng ý mà chủ đầu tư muốn.1.1.3 Nội dung của dự án đầu tư :Thông thường.một dự án đầu tư phải trình bày theo những nội dung sau:Một là : Các căn cứ lập dự án, sự cần thiết phải đầu tư xây dựng dự án. Cần nêu căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn của toàn bộ quá trình hình thành và thực hiện toàn bộ dự án.Hai là : Nghiên cứu về thị trường của dự án. Cần đề cập tới các vấn đề:1* Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ được lựa chọn đưa vào sản xuất, kinh doanh theo dự án;2* Các luận cứ về thị trường đối với sản phẩm được lựa chọn
3* Dự báo nhu cầu hiện tại, tương lai của sản phẩm, dịch vụ đó4* Xác định nguồn và các kênh đáp ứng nhu cầu đó5* Xem xét, xây dựng màng lưới để tổ chức tiêu thụ sản phẩm của dự ánBa là : Nghiên cứu về phương diện kỹ thuật- công nghệ của dự án theo các nội dung chủ yếu sau:6* Xác định địa điểm xây dựng dự án7* Xác định quy mô, chương trình sản xuất8* Xác định nhu cầu các yếu tố đầu vào cho sản xuất, nguồn và phương thức cung cấp;9* Lựa chọn công nghệ và thiết bị.Bốn là : Nghiên cứu về tổ chức quản trị dự án. Tuỳ theo từng dự án cụ thể để xác định mô hình tổ chức bộ máy cho thích hợp, từ đó làm cơ sở cho việc tính toán nhu cầu nhân lực.Năm là : Nghiên cứu về phương diện tài chính của dự án. Cần giải quyết các nội dung chủ yếu sau:10* Xác định tổng vốn đầu tư, cơ cấu các loại vốn và nguồn tài trợ11* Đánh giá khả năng sinh lời của dự án12* Xác định thời gian hoàn vốn của dự án13* Đánh giá mức độ rủi ro của dự án. Sáu là : Xem xét về các lợi ích kinh tế- xã hội của dự án. Cần đánh giá, so sánh giữa lợi ích do dự án tạo ra cho xã hội, cho nền kinh tế và các chi phí mà xã hội phải trả trong việc sử dụng các nguồn lực cho đầu tư dự án…chủ yếu xem xét trên các mặt sau: 14* Khả năng tạo ra nguồn thu cho ngân sách15* Tạo công ăn việc làm16* Nâng cao mức sống của nhân dân17* Tăng thu và tiết kiệm ngoại tệ.18* Phát triển cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho các ngành, các dự án khác phát triển theo.Bảy là : Kết luận và kiến nghị: Thông qua những nội dung nghiên cứu trên,
cần kết luận tổng quát về khả năng thực hiện của dự án, những khó khăn và thuận lợi trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án, đồng thời đề xuất những kiến nghị đối với các cơ quan có liên quan đến dự án để cùng phối kết hợp trong quá trình triển khai xây dựng dự án đầu tư.1.2 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.2.1. Khái niệm thẩm định dự án đầu tư:Một dự án đầu tư khi được soạn xong dù được nghiên cứu tính toán rất kỹ càng thì chỉ mới qua bước khởi đầu. Để đánh giá tính hợp lý, tính hiệu quả,tính khả thi của dự án và ra quyết định dự án có được thực hiện hay không, phải có một quá trình xem xét kiểm tra, đánh giá một cách độc lập và tách biệt với quá trình soạn thảo dự án. Quá trình đó gọi là thẩm định dự án.Vậy thẩm định dự án đầu tư là việc tổ chức xem xét một cách khách quan, khoa học và toàn diện các nội dung cơ bản có ảnh hưởng tới công cuộc đầu tư để ra quyết định đầu tư và cho phép đầu tư.Đây là một quá trình kiểm tra, đánh giá các nội dung của dự án một cách độc lập, tách biệt với quá trình soạn thảo dự án.Thẩm định dự án đã tạo ra cơ sở vững chắc cho hoạt động đầu tư có hiệu quả.Các kết luận rút ra từ quá trình thẩm định là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ra quyết định đầu tư, cho phép đầu tư.1.2.2. Sự cần thiết phải thẩm định dự án đầu tư :Thẩm định dự án đầu tư là cần thiết bắt nguồn từ vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với các hoạt động đầu tư.Nhà nước với chức năng công quyền của mình sẽ can thiệp vào quá trình lựa chọn các dự án đầu tư.Tất cả các dự án đầu tư thuộc mọi nguồn vốn, mọi thành phần kinh tế đều phải đóng góp vào lợi ích chung của đất nước.Bởi vậy, trước khi ra quyết định đầu tư hay cho phép đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cần biết xem dự án đó có góp phần đạt được mục tiêu của quốc gia hay không ?Nếu có thì bằng cách nào và đến mức độ nào ?.Việc xem xét này được gọi là thẩm định dự án.Một dự án đầu tư dù được tiến hành soạn thảo kỹ lưỡng đến đâu cũng vấn mang tính chủ quan của người soạn thảo.Vì vậy, để đảm bảo tính khách
của dự án.21* Đánh giá tính khả thi của dự án :Đây là mục đích hết sức quan trọng trong thẩm định dự án.Một dự án hợp lý và hiệu quả cần phải có tính khả thi.Tất nhiện, hợp lý và hiệu quả là hai điều kiện quan trọng để dự án có tính khả thi.Nhưng tính khả thi còn phải xem xét với nội dung và phạm vi rộng hơn của dự án (xem xét các kế hoạch tổ chức thực hiện, môi trường pháp lý của dự án…)Ba mục đích trên đồng thời cũng là những yêu cầu chung đối với mọi dự án đầu tư.Một dự án muốn được đầu tư hoặc được tài trợ vốn thì dự án đó phải đảm bảo được các yêu cầu trên.Tuy nhiên, mục đích cuối cùng của việc thẩm định dự án còn phụ thuộc vào chủ thể thẩm định dự án.- Các chủ thể đầu tư trong và ngoài nước thẩm định dự án khả thi để đưa ra quyết định đầu tư.- Các định chế tài chính (Ngân hàng, Tổng cục đầu tư và phát triển…)thẩm định dự án đầu tư để tài trợ hoặc cho vay vốn – Các cơ quan quản lý vĩ mô của Nhà nước (Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ và các Cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân Tỉnh,Thành phố….) thẩm định dự án đầu tư để ra quyết định cho phép đầu tư hoặc cấp giấy phép đầu tư.1.2.5. Ý nghĩa của việc thẩm định dự án đầu tư :Thẩm định dự án đầu tư giúp cho bảo vệ các dự án tốt khỏi bị bác bỏ,ngăn chặn các dự án tồi,góp phần bảo đảm cho việc sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư.Bất kỳ một dự án đầu tư nào mà chưa được tổ chức thẩm định thì dự án đó chưa đủ độ tin cậy và sức thuyết phục thu hút nhà đầu tư mạnh dạn bỏ vốn vào đầu tư.Vì vậy thẩm định dự án đầu tư là công việc cần thiết và có nhiều ý nghĩa.Ý nghĩa khác nhau tuỳ thuộc vào các chủ thể tiến hành thẩm định 22* Thông qua việc thẩm định dự án đầu tư giúp cho chủ đầu tư lựa chọn được phương án đầu tư tốt nhất.23* Qua thẩm định sẽ giúp xác định tư cách pháp nhân của các bên tham gia đầu tư.
24* Giúp cho việc xác định được những cái lợi,cái hại của dự án trên các mặt khi đi vào hoạt động,từ đó có biện pháp khai thác các khía cạnh có lợi và hạn chế các mặt có hại.25* Giúp cho các cơ quan quản lý vĩ mô của Nhà nước đánh giá được tính phù hợp của dự án đối với quy hoạch phát triển chung của nghành, của địa phương và của cả nước trên các mặt mục tiêu, quy mô, quy hoạch và hiệu quả.26* Giúp các nhà tài chính ra quyết định chính xác về việc cho vay hoặc tài trợ dự án.Đối với Ngân hàng, thẩm định có ý nghĩa sau :27* Có quyết định chủ trương bỏ vốn đầu tư đúng đắn có cơ sở đảm bảo hiệu quả của vốn đầu tư.28* Phát hiện và bổ sung thêm các giải pháp nhằm nâng cao tính khả thi cho việc triển khai thực hiện dự án, hạn chế giảm bớt các yếu tố rủi ro.29* Tạo ra căn cứ để kiểm tra viêc sử dụng vốn đúng mục đích, đối tượng và tiết kiệm vốn đầu tư trong quá trình thực hiện.30* Có cơ sở tương đối vững chắc để xác định được hiệu quả đầu tư của dự án cũng như khả năng hoàn vốn, trả nợ của dự án và chủ đầu tư. 31* Rút kinh nghiệm và bài học để thực hiện các dự án sau được tốt hơn.1.3. Phương pháp thẩm định cho vay đối với dự án đầu tư :Dự án đầu tư sẽ được thẩm định đầy đủ và chính xác khi có phương pháp thẩm định khoa học kết hợp với các kinh nghiệm quản lý thực tiễn và các nguồn thông tin đáng tin cậy.Việc thẩm định dự án có thể được tiến hành theo nhiều phương pháp khác nhau tuỳ thuộc vào từng nôị dung của dự án cần xem xét.Những phương pháp thường được sử dụng đó là phương pháp so sánh, phương pháp phân tích độ nhạy cảm của dự án,phương pháp thẩm định theo trình tự.1.3.1. Phương pháp so sánh các chỉ tiêu :

Có thể bạn quan tâm:  Thông Tin Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Nghề Số 9 - Bộ Quốc Phòng Năm 2020

Xem thêm: Kể Tên Một Số Sản Phẩm Công Nghiệp Nổi Tiếng Của Châu Âu, Câu 6 Trang 42 Vở Bài Tập Địa Lí 5:

Đây là phương pháp phổ biến và đơn giản,các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của dự án được so sánh với các dự án đã và đang xây dựng hoặc đang hoạt động.Sử dụng phương pháp này giúp cho việc đánh giá tính hợp lý và chính xác các chỉ tiêu của dự án.Từ đó có thể rút ra các kết luận đúng đắn về dự án để đưa ra quyết định đầu tư được chính xác.Phương pháp so sánh thường sử dụng các chỉ tiêu sau để đối chiếu :32* Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng,tiêu chuẩn về cấp công trình do Nhà nước quy định hoặc điều kiện tài chính mà dự án có thể chấp nhận được.33* Tiêu chuẩn về công nghệ thiết bị trong quan hệ chiến lược đầu tư công nghệ quốc gia,quốc tế.34* Tiêu chuẩn đối với loại sản phẩm của dự án mà thị trường đòi hỏi,35* Các chỉ tiêu tổng hợp như cơ cấu vốn đầu tư,suất đầu tư 36* Các định mức về sản xuất,tiêu hao năng lượng,nguyên liệu, nhân công…của ngành theo các định mức kinh tế – kỹ thuật 37* Các chỉ tiêu về hiệu quả đầu tư 38* Các tỷ lệ tài chính doanh nghiệp theo thông lệ phù hợp với hướng dẫn,chỉ đạo của Nhà nước,của Ngành đối với Doanh nghiệp cùng loại.39* Các chỉ tiêu trong trường hợp có dự án và chưa có dự án.Trong việc sử dụng phương pháp so sánh cần lưu ý các chỉ tiêu dùng để tiến hành so sánh phải được vận dụng phù hợp với điều kiện và đặc điểm cụ thể của dự án và Doanh nghiệp,tránh khuynh hướng so sánh máy móc,cứng nhắc.1.3.2. Phương pháp thẩm định theo trình tự Việc thẩm định dự án được tiến hành theo một trình tự biện chứng từ tổng quát đến chi tiết,từ kết luận trước làm tiền đề cho kết luận sau.*/ Thẩm định tổng quát : là việc xem xét tổng quát các nội dung cần thẩm định của dự án.Qua đó phát hiện các vấn đề hợp lý hay chưa hợp lý cần phải đi sâu xem xét.Thẩm định tổng quát cho phép hình dung khái quát dự án, hiểu rõ quy mô, tầm quan trọng của dự án. Vì xem xét tất cả các nội dung của dự án, do đó ở giai đoạn này khó phát hiện được các vấn đề cần phải bác bỏ, hoặc các sai sót của dự án cần bổ sung hoặc sửa đổi. Chỉ khi tiến hành thẩm định chi
tiết, những vấn đề sai sót của dự án mới được phát hiện.*/ Thẩm định chi tiết: Được tiến hành sau thẩm định tổng quát. Việc thẩm định này được tiến hành với từng nội dung của dự án từ việc thẩm định các điều kiện pháp lý đến phân tích hiệu quả tài chính và kinh tế- xã hội của dự án. Mỗi nội dung xem xét đều đưa ra những ý kiến đánh giá đồng ý hay cần phải sửa đổi thêm hoặc không thể chấp nhận được. Tuy nhiên mức độ tập trung cho những nội dung cơ bản có thể khác nhau tuỳ theo đặc điểm và tình hình cụ thể của dự án. Trong bước thẩm định chi tiết, kết luận rút ra nội dung trước có thể là điều kiện để tiếp tục nghiên cứu. Nếu một số nội dung cơ bản của dự án bị bác bỏ thì có thể bác bỏ dự án mà không cần đi vào thẩm định toàn bộ các chỉ tiêu tiếp sau. Chẳng hạn thẩm định mục tiêu của dự án không hợp lý, nội dung phân tích kỹ thuật và tài chính không khả thi thì dự án sẽ không thực hiện được.1.3.3. Phương pháp thẩm định dự án dựa trên việc phân tích độ nhạy cảm của dự án : Phương pháp này thường dùng để kiểm tra tính vững chắc và hiệu quả tài chính của dự án.Cơ sở của phương pháp này là dự kiến một số tình huống vững chắc có thể xảy ra trong tương lai đối với dự án, như vượt chi phí đầu tư, sản lượng đạt thấp, giá các chi phí đầu vào tăng và giá tiêu thụ sản phẩm giảm, có thay đổi về chính sách thuế theo hướng bất lợi… Khảo sát tác động của những yếu tố đó đến hiệu quả đầu tư và khả năng hoà vốn của dự án. Mức độ sai lệch so với dự kiến của các bất trắc thường được chọn từ 10% đến 20% và nên chọn các yếu tố tiêu biểu để xảy ra tác động xấu đến hiệu quả của dự án để xem xét. Nếu dự án vẫn tỏ ra có hiệu quả kể cả trong trường hợp có nhiều bất trắc phát sinh đồng thời thì đó là những dự án vững trắc có độ an toàn cao. Trong trường hợp ngược lại, cần xem lại khả năng phát sinh bất trắc đề suất kiến nghị các biện pháp hữu hiệu để khắc phục hay hạn chế. Nội dung biện pháp này được áp dụng với các dự án có hiệu quả cao hơn mức bình thường nhưng có nhiều yếu tố thay đổi do khách quan.
+ Địa chỉ liên hệ, giao dịch Trong điều kiện dự án đầu tư của nước ngoài, cần có thêm các văn bản : + Bản cam kết thực hiện dự án nếu được phê duyệt. + Bản cam kết đã cung cấp thông tin chính xác về những vấn đề liên quan đến liên doanh + Một số văn bản về thoả thuận. + Bản cam kết tuân thủ luật pháp Việt Nam của phía nước ngoài.1.4.2. Thẩm định nội dung tài chính của dự án :* Thẩm định về tổng vốn đầu tư của dự án – Căn cứ vào bảng dự trù vốn,Ngân hàng cần kiểm tra mức vốn tương xứng với từng khoản mục chi phí có so sánh với quy mô công suất và khối lượng xây lắp phải thực hiện, số lượng chủng loại thiết bị cần mua sắm.Cần tính toán sát với nhu cầu thực tế.- Vấn đề đảm bảo về vốn lưu động khi đưa dự án vào hoạt động cũng cần đặc biệt chú ý vì nếu không đảm bảo nguồn này vốn đầu tư vào tài sản cố định sẽ không phát huy được tác dụng.- Điều đặc biệt có ý nghĩa trong thẩm định toàn bộ nội dung về tài chính là cán bộ thẩm định phải đảm bảo tính chính xác hợp lý và độ tin cậy của các số liệu đưa vào tính toán chứ không nên căn cứ vào số liệu sẵn có trong dự án một cách máy móc,dập khuôn…Thực chất chỉ là tính toán lại các phép tính mà chủ đầu tư đã làm.* Thẩm định về nguồn vốn và sự đảm bảo của nguồn vốn tài trợ dự án.- Cần thẩm định rõ những nguồn nào đảm bảo cho dự án,với tỷ trọng mỗi nguồn là bao nhiêu (vốn tự có, vốn vay…).Tính đảm bảo của các nguồn vốn như thế nào.- Thẩm định về chi phí sản xuất ,doanh thu và thu nhập hàng năm của dự án.- Cần xác định giá thành của từng loại sản phẩm tương tự trên thị trường từ đó rút ra kết luận.
– Doanh thu cần được xác định rõ từng nguồn dự kiến theo năm. Thông thường trong những năm đầu hoạt động, doanh thu đạt thấp hơn năm sau (50 – 60% doanh thu khi ổn định ).- Dự kiến lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng hàng năm (chi phí vận hành, doanh thu và lợi nhuận năm cần lập vào một bảng tổng hợp những chỉ tiêu chính để thấy mối quan hệ ).- Xác định dòng tiền hàng năm (tháng, quý )

Có thể bạn quan tâm:  Thuốc Trị Mụn Tốt Nhất Cho Nam

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Chả Giò Rế Vàng Rụm Giòn Tan Không Ngấy Dầu, Cách Làm Chả Giò Nhân Thịt

*

CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (DNNVV).doc 39 1 7

Chuyên mục: kiến thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *