Priceless là gì

She concludes: “All the years I spent away from my home country have given me priceless experiences and many friends.

Bạn đang xem: Priceless là gì

Chị kết luận: “Tất cả những năm phụng sự ở nước ngoài đã mang lại cho tôi những trải nghiệm vô giá và nhiều bạn bè.
But Jehovah, out of undeserved kindness, has opened up for billions who have died the priceless opportunity to enjoy eternal life.
Nhưng Đức Giê-hô-va, đầy lòng nhân từ rộng lượng, đã mở đường cho hằng tỷ người đã chết có cơ hội vô giá để hưởng sự sống đời đời.
Jehovah said that he was to be their share in the sense that rather than receiving a land inheritance, they were entrusted with a priceless privilege of service.
Đức Giê-hô-va nói rằng Ngài là cơ nghiệp của họ theo nghĩa họ được giao một đặc ân vô giá trong việc phụng sự Ngài, thay vì được chia đất.
Then the speaker urged the students to glorify Jehovah in their missionary assignments by helping others to find the treasure of priceless worth.
Rồi diễn giả khuyên các học viên tôn vinh Đức Giê-hô-va trong nhiệm sở giáo sĩ bằng cách giúp người khác tìm kho tàng vô giá.
1:21) Thus, mankind in general is completely out of harmony with Jehovah and misses the priceless opportunity to reflect God’s glory.
Thế nên, nhân loại nhìn chung thì xa cách Đức Giê-hô-va và đánh mất cơ hội vô giá là được phản chiếu sự vinh hiển của ngài.

Có thể bạn quan tâm:  Hướng dẫn cách kiểm tra ảnh quảng cáo facebook

Xem thêm: Cách Trang Trí Món Khai Vị, Cách Trình Bày Món Ăn Đẹp Mắt Nhân Dịp 8/3

But Jehovah, the Giver of the priceless treasure of Bible truth, sustained me by means of his organization and the love and encouragement of my family.
Nhưng Đức Giê-hô-va, Đấng ban kho tàng vô giá là lẽ thật Kinh-thánh, đã nâng đỡ tôi qua tổ chức của Ngài và sự yêu thương và khích lệ của gia đình tôi.
Eventually, the priceless, eternal spirit of the heavenly being within us is revealed, and a radiance of goodness becomes our nature.
Cuối cùng, tinh thần vô giá, vĩnh cửu của nhân vật thiên thượng ở bên trong chúng ta được biểu hiện, và chúng ta trở thành nguồn gốc của sự tốt lành.
4 Today Jehovah’s Witnesses imitate the apostle’s fine example in not peddling the priceless Word of God but in making it available to all.
4 Ngày nay các Nhân-chứng Giê-hô-va noi theo gương tốt của sứ-đồ bằng cách không đem rao bán Lời vô giá của Đức Chúa Trời nhưng rao truyền Lời ấy miễn phí cho mọi người.
About eight years later, Matthew completed writing the first detailed account of the life of Christ, including such priceless memories as the Sermon on the Mount and the detailed sign of Christ’s presence and of the conclusion of the system of things.
Khoảng tám năm sau, Ma-thi-ơ viết xong sách đầu tiên, tường thuật chi tiết về cuộc đời Đấng Christ, bao gồm những ký ức vô giá như: Bài Giảng trên Núi và dấu hiệu chi tiết về sự hiện diện của Đấng Christ và về sự kết liễu của hệ thống này.
He said his mother once wrote to him, “I love the Lord and am eternally grateful for bringing the priceless gospel into my life.

Có thể bạn quan tâm:  Thông Tin Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Nghề Việt Mỹ

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Hẹn Giờ Tắt Máy Tính Win 10 (Hẹn Giờ Tắt Máy Tính Win 10)

Người con ấy nói rằng mẹ của mình đã có lần viết cho người ấy: “Mẹ yêu thương Chúa và mẹ mãi mãi biết ơn đã mang phúc âm vô giá vào cuộc sống của mẹ.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: kiến thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *