Tham khảo đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh 7 có đáp án

… ! Kien Luong 1 Secondary School THE ONE PERIOD TEST ( 20 0 8- 2009)SUBJECT: ENGLISH 8 – Week 7 Time Alloted: 45 minutesANSWERS (Đề lẻ) I/ 2 m (0,5m / 1sentence) Ba: Hello, 83 270 22 Nam: Can … and travelbooks. However, he became most famous for the fairy tales. He wrote between 18 35 and 18 72 .A. Write True or False: (0.5m) 1.

Bạn đang xem: Tham khảo đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh 7 có đáp án

…… Hans Christian Andersen was a Danish author between 18 35 …  Kien Luong 1 Secondary School THE ONE PERIOD TEST ( 20 0 8- 2009)SUBJECT: ENGLISH 8 – Week 7 Time Alloted: 45 minutesANSWERS (Đề chẵn) I/ 2 m (0,5m / 1sentence) Ba: Hello, 83 270 22 Nam: Can…

*

*

… Tran Quoc Toan Secondary School THE FIRST ONE-PERIOD TEST Name:……………………………. English 7 – School year 2 010 -2 011 Class:…………………………… MARKS TEACHER’S REMARKSI/ … it:(2.5pts)Hello, My name is Tran Thanh Hung. I’m a student in class 7A. I live with my parents at250 Phan Dinh Phung street. The telephone number is 063. 824 579 . My house is not farfrom school. … Questions:(0.25x 6 = 1. 5pts ): 1. Hung lives at 250 Phan Dinh Phung street .2. The telephone number / It/ His telephone number is 063. 824 579 3. It’s about 2 kilometers.4. He will be 14 on Sunday 25th….

*

… birthday. V/ Write to complete these sentences : (1m) 1. Hoa/ short/ than/ her brother // ->……………………………………………………… 2. Lan’s birthday/ be/ December 21 st //->…………………………………………………… …

*

… . 1 . Mai (be ) …………………… in her room now . She ( read ) ……………… a book . 2 . They often ( go ) …………… to school by bike but now they ( walk ) ………… IV . Put the words in the right order . 1 ….

*

… now.IV/ Mỗi câu đúng 0.5điểm 1. d 2.c 3.a 4.d Name:…………………… ONE PERIOD TESTClass: 7/ ………………… Subject :ENGLISH 7. I/ Chọn câu trả lời đúng nhất A,B,C hay D (3ms) 1/ She … very happy on her last … đúng 0.5điểm 1. d 2.c 3.b 4.a 5.a 6.bII/ Mỗi câu đúng 0.5điểm 1/ Would you like to see a cowboy movie ?2/What would you like to watch ?3/visited4/ to buyIII/ Mỗi câu đúng 0.5 điểm 1/ Because … lot of souvenirs for friends.ã Tr li T/F. 1/ In the summer holiday Mr Hung’s family often go to the beach. ………2/ Last summer they didn’t go to Nha Trang. ………3/They stayed in a restaurant for…
… ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ANH 9 HK2 (CÓ ĐÁP ÁN) ĐỀ AI/ Choose the correct words or phrases to fill in the blanks: 1) When a tropical storm reaches 12 0 kilometers per hours, … hurricane in Australia 2) Mount Pinatubo, a volcano in the Philippines, erupted in 19 91 . 3) A tornado is a type of storm that passes overland below a thunderstorm.4) In Italy in 19 81, a tornado … ____________________________________________________________________________.KEY: I/ 1) cyclone 2) describe 3) parades 4) Therefore 5) with 6) about 7) on 8) expect 9) that 10 ) JewishII/ 1) considerate 2) activist 3) quickly 4) countriesIII/ 1) to bring 2) bye 3)…
… ĐỂ KIỂM TRA 1 TIẾT ANH 9 – LẦN 1 HK2 I/ Choose the correct words or phrases to fill in the blanks: (2.5pts) 1) You can (look for/ look up/ look over/ … tomorrow. 9) My father gave up smoking (on/in/at/since) 20 01 10) We couldn’t go on a picnic as planned (although/but/because/so) it was raining hard.II/ Supple the correct form of the words: (1pt.) 1) … I/ 1) look up 2) That’s a good idea. 3) and 4) However 5) Although 6) dissolve 7) much 8) he won’t know 9) in 10 ) because.II/ 1) effectively 2) pollute 3) necessary 4) environmentallyIII/ 1)
… cấp độ 1 nhưng không đến mức 3.ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 LẦN 4 (MÃ ĐỀ 01) I. Circle the best answer (4 ms). 1. D 2.B 3.B 4. D 5. D 6.A 7. D 8.B9. A 10 . C 11 .B 12 .A 13 .C 14 .C 15 .A 16 .AII. … end SỞ GD&DT QUẢNG TRỊ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA SỐ 4 TRƯỜNG THPT SỐ 2 ĐAKRÔNG MÔN TIẾNG ANH 7 Thời gian làm bài: 45 phút Nội dung và hình thức kiểm tra Cấp độ 1( TB) Cấp độ 2(Khá) Cấp độ 3(Giỏi) … dạng đúng của từ đã cho 1 câu (0,25đ)2 câu (0,25đ/câu) 1 câu (0,25đ) 1 câu (0,25 đ)2 câu (0,5đ/câu) 1 câu (0,25đ/câu)2 câu (0,25đ/câu) 1 câu (0,25đ) 1 câu (0,25 đ) 1 câu (0,25 đ)2 câu (0,5đ/câu)2…
… used____________________________________________________________ONE-PERIOD TEST no .1 FIRST SEMESTER ENGLISH 9 Date : …/…/2 013 ANSWER KEY (Code A)I. 1. C 2B 3D 4D 5B 6C 7B 8A 9B 10 B II. 1B 2BIII. 1A 2A 3D 4D 5D 6D 1. doesn’t rise 2. returned … SOCKET.ANSWER KEY (Code B)I. 1. D 2.C 3.C 4.A 5.B 6.C 7.D 8.B 9. D 10 .B 11 .D 12 .A II. 1. B 2. CIII. 1. RISES 2. returned 3. play 4. READING IV. 1. A 2.B 3.A 4.C 5.A 6.A 7.B 8.AV. 1. FALSE 2. … KEY (Code C)I. 1. B 2.A 3.C 4.A 5.B 6.D 7.D 8.B 9. C 10 .D 11 .B 12 . DII. 1.

Có thể bạn quan tâm:  Kiểm tra chương 2 đại số 9

Xem thêm: Soạn Bài Chọn Sự Việc Chi Tiết Tiêu Biểu Trong Bài Văn Tự Sự Violet

C 2. DIII. 1. DOES NOT RISE 2. returned 3. play 4. COOKINGIV. 1. D 2.A 3.C 4.D 5.B 6.A 7.B 8.AV. 1. TRUE 2. TRUE…
… write / wrote / was written ) 8. Drink cans are brought back to the factory for ……… ( recyling / recycle / recycled ) II. Đổi các câu sau sang dạng bị động (1m ) 1. They will build a new house … hospital. 1. When did the accident happen? 2. Where was the woman knocked down? 3. What did they do to stop the bleeding? 4. How long did the ambulance arrive? V/ Nghe : ( 1m )Mary lives … hospital. 1. When did the accident happen? 2. Where was the woman knocked down? 3. What did they do to stop the bleeding? 4. How long did the ambulance arrive? V/ Nghe : ( 1m )Mary lives…
… điểm x 10 Câu 1. B 2. A 3. A 4.D 5.C 6. D 7. A 8. D 9. C 10 . D QIII. ReadingTổng số 2,0 điểm. Mỗi câu đúng 0,25 điểm x 8 Câu 1) looks2) surgery 3) scared4) kind 5) explains6) children 7) how … KEYSQI. ListeningTổng số 2,5 điểm. Mỗi câu 0,5 điểm 1. Cold : 10 ,2. Flu : 43 , 3. Stomachache : 37 , Headache : 5 Total days lost : 95 Tapescript : Last semester in class 7A,There was a total … Total questions :30 Total mark: 10 Total questions: 12 Total mark: 3 Total questions: 13 Total mark: 4,5 Total questions: 5Total mark: 2,5 Total questions :3 0Total mark: 10 IV. Content…
… 0.5 18 4. 5II. reading 8 2 8 2III/ writing 1 1 1 0.53 1. 5 IV/ Listening 4 2 4 2Tổng 9 1. 75 16 4. 256 3.5 1 05. 10 60% 40 % … ____________ MA TRẬN ĐỀ KIỄM TRA TIẾNG ANH 7 ( LẦN 4 )Chủ đề Nhận biết Thông hiểu vận dụng thấpVận dụng cao TổngKQ TL KQ TL KQ TL KQ TLI. Language focus 9 1. 75 8 2.25 1 0.5 18 4. 5II. … School : THCS Hàng Gòn Test 45 ’Class: 9/ November , 2 010 Name : Mark Remark Đề 1 I/ Choose the best answer : ( 2ms ) 1/ Pop music is the short …………… of “ popular music”.A….
… STRUCTURES 1. d2. b3. a4. d5. c6. a7. c8. b9. a 10 . a 11 . a 12 . a 13 .a 14 .a 15 .a 16 .aII.READING :Mỗi câu đúng 0,25 điểm 17 . b 18 . d 19 . d 20. b 21. a22. b23. c24. aAnswer True or False ?25. … 10 . Ninety percent of . . . . . . . occur around the Pacific Rim known as the “ Ring of Fire “.a. earthquakes b. typhoons c. thunderstorms d. tornadoes 11 . A tropical storm which reaches 12 0 … (2pts) 17 . a/ dirt b/ dirty c/ dirtily d/ dirtiness 18 . a/ health b/ healthy c/ healthily d/ unhealthy 19 . a/ pollution b/ pollute c/ polluting d/ poluted20. a/ below b/ down c/ under d/ up 21.

Có thể bạn quan tâm:  Giải chi tiết đề thi đại học môn sinh 2015

Xem thêm: Tuyển Tập Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 5 Môn Tiếng Anh, Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 5


Từ khóa: đề kiểm tra 1 tiết sử 7 lần 1de kiem tra 1 tiet anh 7de kiem tra 1 tiet anh 7 2kiểm tra 1 tiết anh 7 lần 2 hk2de kiem tra 1 tiet anh 9 lan 1de kiem tra 1 tiet anh 8 lan 1đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 lần 4đề kiểm tra 1 tiết toán 7 chương 4đề kiểm tra 1 tiết hóa 12 lần 4kiểm tra 1 tiết anh 9 lần 4đề kiểm tra 1 tiết anh văn lớp 7 lần 1đề kiểm tra 1 tiết anh lớp 7 lần 2đề kiểm tra 1 tiết anh lớp 7đề kiểm tra 1 tiết anh văn lớp 7 hk2đề kiểm tra 1 tiết anh văn lớp 7Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau

Có thể bạn quan tâm:  đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 1

Chuyên mục: Đề Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *